оголошення про проведення Загальних зборів

Публічне акціонерне товариство

«Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

13 вересня 2012 року за адресою: м. Хмельницький,

вул. Володимирська, 109 (2 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Початок зборів о 10.00.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2011 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2011 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

4. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Промжитлобуд» ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд».

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: 0382-70-75-92

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

9687,8

9794,9

Основні засоби

3896,4

4002,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4590,4

4985,1

Сумарна дебіторська заборгованість

246,2

127,8

Грошові кошти та їхні еквіваленти

9,8

3,5

Власний капітал

4606,7

4707,3

Статутний капітал

3102,7

3102,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

5081,1

5087,6

Чистий прибуток (збиток)

-100,6

-113,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12410854

12410854

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

9

17

Директор товариства

Коментарі закриті.