оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство

«Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

29 квітня  2013 року за адресою: м. Хмельницький,

вул. Володимирська, 109 (1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Початок зборів о 10.00.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

2. Затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: 0382-699-522

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 9757,1 8421,4
Основні засоби 2411,6 2519,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 218,9 5 316,4
Сумарна дебіторська заборгованість 719,8 246,3
Грошові кошти та їхні еквіваленти 12,7 9,8
Власний капітал 2 766,2 2 728,1
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6990,9 5693,0
Чистий прибуток (збиток) 37,8 - 72,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 9 9

Директор  товариства

 

 

Коментарі закриті.