Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство

«Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

26 квітня  2016 року за адресою: м. Хмельницький,

вул. Володимирська, 109 (1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Початок зборів о 10.00.

При собі мати:  – паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Довідки за телефонами: (0382) 65-44-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –

20 квітня 2016 р.

Порядок денний:

1.Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2015 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання членів Ревізійної комісії.

 

З документами з питань порядку денного Зборів  акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул.Володимирська, 109  від  дати надіслання повідомлення  до дати проведення загальних зборів -  у робочі дні  з 9-00 год. до 17-00 год.,  а в день проведення Загальних зборів -  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Пославський Василь Валентинович (тел.: (0382) 65-44-45).

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2015 рік

(тис. грн.)

Попередній

2014 рік

(тис. грн.)

Усього активів 6826,0 4248,7
Основні засоби 3132,6 3079,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3528,6 1525,4
Сумарна дебіторська заборгованість 266,2 216,9
Грошові кошти та їхні еквіваленти 48,2 5,0
Нерозподілений прибуток -129,7 -
Власний капітал 2973,0 2863,4
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 101,2 278,7
Поточні зобов’язання 3751,8 1106,6
Чистий прибуток (збиток) 109,6 -0,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 19

Директор  товариства

 

 

Коментарі закриті.