оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 26 квітня  2017 року за адресою: м. Хмельницький,  вул. Володимирська, 109  (1 поверх адмін. будівлі Товариства). Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 20 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:

1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2016 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання складу наглядової ради товариства

7. Про визначення типу та зміну найменування Товариства (з публічного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльності у  відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його  в новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

9. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий орган(директора) Товариства.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність.

З документами з питань порядку денного Зборів акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул.Володимирська, 109 від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 9:00 год. До 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Пославський Василь Валентинович (тел.: (0382) 65-44-45)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.khmelnytskbud.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2016

Попередній

2015

Усього активів 4745,2 6826,0
Основні засоби 3008,7 3132,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2355,1 3528,6
Сумарна дебіторська заборгованість 197,4 266,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти 106,4 48,2
Нерозподілений прибуток -69,4 -129,7
Власний капітал 3033,3 2973,0
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 34,6 101,2
Поточні зобов’язання 1677,3 3751,8
Чистий прибуток (збиток) 60,3 109,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 19

Директор  товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 56 від 23.03.2017 року

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню: “Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Доручити представнику депозитарної установи ТОВ “ФК “Центр-Інвест” виконання функцій лічильної комісії.

1.2.  Обрати головою зборів Вороновська Н.В.

1.3. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицька М.Й.

1.4. Затвердити регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

По другому питанню: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

 

По третьому питанню: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік затвердити.

По четвертому питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2016 рік затвердити

По п’ятому питанню: Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2016 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Проект рішення:   Прибуток в сумі 63 тис.грн., отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік направити: в сумі 3 тис. грн.  до резервного фонду., в сумі 60 тис.грн. на погашення збитків попередніх періодів;

дивіденди за підсумками роботи за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати».

По шостому питанню: Переобрання складу наглядової ради товариства.

Проект рішення:     Обрати з 26 квітня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:  Попов А.А., Карпець В.Ф., Базюта З.В., Зеленська О.В., Старук Т.М.

 

По сьомому питанню: Про визначення типу та зміну найменування Товариства (з публічного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльності у  відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ.. Затвердити нове найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» – повне найменування, ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»  – скорочене найменування.

 

По восьмому питанню: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його  в новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

Проект рішення: Статут Приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» у новій редакції затвердити.  Уповноважити директора товариства Пославського В.В. підписати Статут у новій редакції та забезпечити  його реєстрацію у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та територіальних громад, з правом передоручення.

Директору товариства Пославському В.В. забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, державній фіскальній службі, НКЦПФР та інших органах з правом передоручення.

 

По дев’ятому питанню: Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий орган(директора) Товариства

Проект рішення: Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Директора, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (Кодекс) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства.

 

Коментарі закриті.