особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення(Повідомлення про інформацію)Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, щоподається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття взагальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.Директор Пославський Василь Валентинович(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)М.П. 27.04.2017(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітентаI. Загальні відомості1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство “Фiрма”Хмельницькбуд”2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство3. Місцезнаходження 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 1094. Код за ЄДРПОУ 012693885. Міжміський код та телефон, факс (0382) 65-44-45, 65-44-456. Електронна поштова адреса kmbud@emitent.km.uaІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення(Повідомлення про інформацію)1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017(дата)2. Повідомлення опубліковано у*81, Відомості НКЦПФР 28.04.2017(номер та найменування офіційногодрукованого видання)(дата)3. Повідомлення розміщено насторінціkhmelnytskbud.com(адреса сторінки)в мережі Інтернет 27.04.2017(дата)* Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаДата вчинення дії Зміни (призначено,звільнено, обраноабо припиненоповноваження)Посада * Прізвище, ім’я, по батькові абоповне найменування юридичноїособиПаспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата видачі,орган, який видав)** або код заЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки встатутному капіталіемітента (увідсотках)1 2 3 4 5 626.04.2017 ПрипиненоповноваженняГолова Наглядової Ради Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996,Хмельницьким МУ УМВСУкраїни в Хмельницькій області19,337910Зміст інформації:Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.). Обіймав посаду протягом 3років. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.26.04.2017 ПрипиненоповноваженняЧлен Наглядової Ради Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006,Хмельницьким МВ УМВС вХмельницькій області24,172360Зміст інформації:Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.). Обіймав посаду протягом 3років. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має..26.04.2017 ПрипиненоповноваженняЧлен Наглядової Ради Хмельницька міська раданародних депутатів0, 04060772, 01.01.2001, д/н 30,000000Зміст інформації:Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.). Юридична особа перебувала вскладі наглядової ради протягом 3 років.26.04.2017 ПрипиненоповноваженняЧлен Наглядової Ради Зеленська ОленаВолодимирівнаАВ, 566109, 20.01.2004,Липовецьким РВ УМВСУкраїни у Вінницькій області0,000010Зміст інформації:Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.). Обіймав посаду протягом 3років. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.26.04.2017 ПрипиненоповноваженняЧлен Наглядової Ради Базюта Зіновій Володимирович НА, 811162, 22.08.2000,Хмельницьким МУ УМВСУкраїни в Хмельницькій області0,000010Зміст інформації:Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.). Обіймав посаду протягом 3років. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.26.04.2017 Обрано Голова Наглядової Ради Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996,Хмельницьким МУ УМВСУкраїни в Хмельницькій області19,337910Зміст інформації:

Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки. Назасіданні наглядової ради від 26.04.2017р. (протокол №8 від 26.04.2017р.) обрано головою наглядової ради. Попередні посади протягом останніх 5 років – директорТОВ “ПІ-К”, директор ТОВ “Український матеріально-технічний ресурс”. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.26.04.2017 Обрано Член Наглядової Ради Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006,Хмельницьким МВ УМВС вХмельницькій області24,172360Зміст інформації:Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки.Попередні посади протягом останніх 5 років – Директор ПАТ”Фірма “Хмельницькбуд”, директор ТОВ “Елітбудгарант”. Непогашеної судимості за посадові такорисливі злочини не має.26.04.2017 Обрано Член Наглядової Ради Базюта Зіновій Володимирович НА, 811162, 22.08.2000,Хмельницьким МУ УМВСУкраїни в Хмельницькій області0,000010Зміст інформації:Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки.Попередні посади протягом останніх 5 років – Директор ПАТ”Фірма “Хмельницькбуд”, директор ТОВ “Укрінжинірбуд”. Непогашеної судимості за посадові такорисливі злочини не має.26.04.2017 Обрано Член Наглядової Ради Зеленська ОленаВолодимирівнаАВ, 566109, 20.01.2004,Липовецьким РВ УМВСУкраїни у Вінницькій області0,000010Зміст інформації:Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки.Попередні посади протягом останніх 5 років – Головний бухгалтер ТОВ «Агроекспорт».. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.26.04.2017 Обрано Член Наглядової Ради Старук Тетяна Миколаївна д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,000000Зміст інформації:Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки.Посадова особа відмовилась від оприлюдення паспортних даних. Акціями товариства не володіє, представляє акціонера – юридичну особу – Хмельницька міська раданародних депутатів. Попередні посади протягом останніх 5 років – Завідуюча відділом внутрішнього контролю Хмельницького місьвиконкому. Непогашеної судимостіза посадові та корисливі злочини не має.* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТВерсія 09.07.04 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXVII

Коментарі закриті.