Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 25 квітня  2018 року за адресою: м. Хмельницький,  вул. Володимирська, 109 каб.1 (1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 19 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:

1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

 

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність.

З документами з питань порядку денного Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул.Володимирська, 109 каб.15  від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 9:00 год. до 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Пославський Василь Валентинович (тел.: (0382) 65-44-45)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.khmelnytskbud.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2017

Попередній

2016

Усього активів 4745,2 4745,2
Основні засоби 2957,0 3008,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 828,7 2355,1
Сумарна дебіторська заборгованість 186,0 197,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 55,4 106,4
Нерозподілений прибуток -474,1 -69,4
Власний капітал 2628,6 3033,3
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 125,0 34,6
Поточні зобов’язання 136,0 1677,3
Чистий прибуток (збиток) -404,7 60,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 14

Директор  товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 56 від 22.03.2018 року

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню: “Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Доручити представнику депозитарної установи ТОВ “ФК “Центр-Інвест” виконання функцій лічильної комісії.

1.2.  Обрати головою зборів Вороновську Н.В.

1.3. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицькцу М.Й.

1.4. Затвердити регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

По другому питанню: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

 

По третьому питанню: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік затвердити.

По четвертому питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік затвердити.

По п’ятому питанню: Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік, визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:   Затвердити річний  звіт ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік.

Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості.

Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

 

Коментарі закриті.