Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

м.Хмельницький                                                                           25 квітня 2018р.

 

Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год.

Початок зборів о 10.00 годин.

 

 

Загальні збори акціонерів відкрив директор ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» (надалі – Товариство) Пославський В.В., який повідомив, що згідно рішення Наглядової ради від 26 лютого 2018 року, функції реєстраційної комісії виконує представник депозитарної установи ТОВ ФК«Центр-Інвест» Бондарь О.Г.

Голова реєстраційної комісії повідомив про результати реєстрації:

-                     дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 квітня 2018 року);

-                     загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 748 акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних акцій, серед них голосуючих акцій – 6 257 238 простих іменних акцій.

-                     для участі в чергових Загальних зборах зареєструвалось 4 акціонера, серед яких загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових Загальних зборах – 2 акціонери, що становить 5399 970 голосів .

Кворум досягнуто (86,3% статутного капіталу)..

(Протокол реєстрації учасників загальних зборів з переліком зареєстрованих акціонерів та їх представників додається – додаток №1).

 

Директор Товариства відзначив, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» є правомочними.

 

Директор Товариства повідомив, що рішенням Наглядової ради від 26.02.2018 року було затверджено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів (25 квітня 2018 року) та порядок денний:

1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

І. По першому питанню:

Слухали директора Товариства Пославського В.В., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів акціонерів. Пропонується функції лічильної комісії надати представнику депозитарної установи TOB ФК«Центр-Інвест» Бондарю О.Г.

Крім того, для проведення Загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів та затвердити порядок денний Загальних зборів. Надійшла пропозиція обрати:

1.  Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василівну

2.  Секретарем Загальних зборів Рибицьку Марію Йосипівну.

3.  Затвердити вищезазначений порядок денний зборів та регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

1. Доручити представнику депозитарної установи TOB “ФК “Центр-Інвест” виконання функцій лічильної комісії.

2.  Обрати головою загальних зборів Вороновська Н.В.

3.  Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицька М.Й.

4.  Затвердити регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних’зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо КОЖНОГО З наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

ІІ. По другому питанню:

Виступив директор Товариства Пославський В.В. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

 

 

ІІІ. По третьому питанню:

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Товариства за 2017 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2017 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати задовільною роботу виконавчого органу Товариства в 2017 році. Наглядовій раді продовжити в 2018 році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

ІV. По четвертому питанню:

Слухали звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік. Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік.

 

V. По п’ятому питанню:

Слухали директора Пославського В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній інформації про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік. Пропонує затвердити річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік.

Крім того, доповідач повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство в 2017 році понесло збитки в сумі  404 700 грн. В зв’язку з цим, збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості, розширення ринків збуту послуг, які надаються Товариством.

Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити річну інформацію (звіт) про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік.

Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості, розширення ринків збуту послуг, які надаються Товариством

Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

 

 

 

Голова Загальних зборів   _________________________ Н.В.Вороновська

 

Секретар Загальних зборів  ________________________ М.Й. Рибицька

 

Коментарі закриті.