протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р.

ПРОТОКОЛ №1 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» м. Хмельницький                                                                         26 квітня 2017р.   Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год. Початок зборів о 10.00 годин.   Загальні збори акціонерів відкрив директор Товариства Пославський В.В., який повідомив, що згідно рішення Наглядової ради від 27 лютого 2017 року, функції реєстраційної комісії виконує представник депозитарної установи [...]

Річна фінансова інформація ПАТ “Фірма “ХМельницькбуд” за 2014 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Трочинський Денис Анатолійович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне [...]