Річна фінансова інформація ПАТ “Фірма “ХМельницькбуд” за 2014 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Трочинський Денис Анатолійович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне [...]

Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” від 28.04.2015р.

ПРОТОКОЛ №1 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» м.Хмельницький                                                                           28 квітня 2015р.   Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год. Протоколом про продовження строку реєстрації учасників загальних зборів від 28.04.2015 року, строк реєстрації учасників було продовжено до 10.00 годин.   Початок зборів о 10.00 годин.   Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує зберігач цінних [...]