особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.     Директор       Слободянюк Михайло Миколайович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)       М.П.   22.09.2016     [...]