особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  
 
Директор       Слободянюк Михайло Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   22.09.2016
        (дата)
         
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”
 
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство
 
3. Місцезнаходження   29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
 
4. Код за ЄДРПОУ   01269388
 
5. Міжміський код та телефон, факс   (0382) 65-44-45, 65-44-45
 
6. Електронна поштова адреса   kmbud@emitent.km.ua
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   22.09.2016
    (дата)
2. Повідомлення опубліковано у *        
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці    
    (адреса сторінки)
в мережі Інтернет          
    (дата)      
 
* Зазначається при поданні до Комісії.  

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада * Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.09.2016 Звільнено Директор Молотай Євгеній Миколайович НА, 893020 , 28.10.2000, Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницький області 0,000000
Зміст інформації:
Звільнено на підставі рішення наглядової ради від 22/09/2016р. (протокол №4 від 22/09/2016р.). Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду протягом 5 місяців. Непогашеної судимості не має.
22.09.2016 Призначено Директор Слободянюк Михайло Миколайович НВ, 443231, 07.06.2007, Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 0,000000
Зміст інформації:
Призначено на посаду на підставі рішення наглядової ради від 22/09/2016р. (Протокол №4 від 22/09/2016р.). Акціями товариства не володіє. Призначено на термін 3 роки почитаючи з 23/09/2016р. Попередня посада – інженер з охорони праці ТОВ “Аргіліт”. Непогашеної судимості не має.

 

 

 

 

Коментарі закриті.