Річна інформація емітента ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за 2013 рік

  Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.     Директор       Трочинський Денис Анатолійович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)           30.04.2014         (дата) [...]

особлива інформація про обрання членів Наглядової ради

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.     Директор       Трочинський Денис Анатолiйович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)       М.П.   25.04.2014     [...]