Особлива інформація про зміну типу Товариства

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пославський Василь Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.05.2017 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента [...]

протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р.

ПРОТОКОЛ №1 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» м. Хмельницький                                                                         26 квітня 2017р.   Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год. Початок зборів о 10.00 годин.   Загальні збори акціонерів відкрив директор Товариства Пославський В.В., який повідомив, що згідно рішення Наглядової ради від 27 лютого 2017 року, функції реєстраційної комісії виконує представник депозитарної установи [...]