Особлива Інформація (про зміну керівника)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор       Трочинський Денис Анатолiйович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)     М.П.   25.02.2014 (дата)   Особлива інформація (інформація [...]