Особлива Інформація (про зміну керівника)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Трочинський Денис Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.02.2014
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109
4. Код за ЄДРПОУ
01269388
5. Міжміський код та телефон, факс
(0382) 59-98-23 70-75-92
6. Електронна поштова адреса
kmbud@emitent.km.ua
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.02.2014
  (дата)
2. Повідомлення 38 Бюлетень Цiннi Папери України 27.02.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці khmelnytskbud.com в мережі Інтернет 25.02.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.02.2014 звільнено Директор Попов Анатолiй Анатолiйович НВ 430458
28.12.2006 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
24.172
Зміст інформації:
Звiльнено на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 24-02-2014). Обiймав посаду протягом 3-х рокiв. Непогашеної судимостi не має.
24.02.2014 призначено Директор Трочинський Денис Анатолiйович НА 934097
09.12.2000 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
0
Зміст інформації:
Призначено на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 24-02-2014). Призначений термiном на 5 рокiв. Попередня посада – заступник директора ТОВ “Фiрма “Тонус”. Непогашеної судимостi не має.

 

Коментарі закриті.