особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення(Повідомлення про інформацію)Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, щоподається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття взагальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.Директор Пославський Василь Валентинович(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)М.П. 27.04.2017(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітентаI. Загальні відомості1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство “Фiрма”Хмельницькбуд”2. Організаційно-правова [...]

оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 26 квітня  2017 року за адресою: м. Хмельницький,  вул. Володимирська, 109  (1 поверх адмін. будівлі Товариства). Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 20 квітня [...]