Річна інформація емітента за 2016 рік

особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення(Повідомлення про інформацію)Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, щоподається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття взагальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.Директор Пославський Василь Валентинович(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)М.П. 27.04.2017(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітентаI. Загальні відомості1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство “Фiрма”Хмельницькбуд”2. Організаційно-правова [...]