оголошення про проведення чергових Загальних зборів

Публічне акціонерне товариство

«Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

24 квітня 2014 року за адресою: м. Хмельницький,

вул. Володимирська, 109 (1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Початок зборів о 10.00.

При собі мати: - паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Довідки за телефонами: (0382) 655-022.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 квітня 2014 р.

Порядок денний:

1.Вирішення питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2013 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання членів Наглядової ради.

З документами з питань порядку денного Зборів акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109 від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2013 рік

Попередній

2012 рік

Усього активів

7057,7

9757,1

Основні засоби

3133,8

2411,6

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3373,6

6 218,9

Сумарна дебіторська заборгованість

397,8

719,8

Грошові кошти та їхні еквіваленти

251,3

12,7

Власний капітал

2863,8

2 766,2

Статутний капітал

3102,7

3102,7

Довгострокові зобов’язання

836,7

-

Поточні зобов’язання

3357,2

6990,9

Чистий прибуток (збиток)

97,6

37,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12410854

12410854

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

8

9

Директор товариства

 

Коментарі закриті.