особлива інформація про обрання членів Наглядової ради

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  
 
Директор       Трочинський Денис Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   25.04.2014
        (дата)
         
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”
 
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство
 
3. Місцезнаходження   29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
 
4. Код за ЄДРПОУ   01269388
 
5. Міжміський код та телефон, факс   (0382) 70-75-92, -
 
6. Електронна поштова адреса   kmbud@emitent.km.ua
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   25.04.2014
    (дата)
2. Повідомлення опубліковано у   791, Бюлетень Цінні Папери України   29.04.2014
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   http://khmelnytskbud.com/
    (адреса сторінки)
в мережі Інтернет   25.04.2014      
    (дата)      

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада * Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2014 Припинено повноваження Голова Наглядової Ради Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС 19,338000
Зміст інформації:
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років.
24.04.2014 Припинено повноваження Член Наглядової Ради Гризовський Володимир Васильович НА,, 199087, 26.10.1996, Хмельницьким МУ УМВС 1,452000
Зміст інформації:
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 6-ти років.
24.04.2014 Припинено повноваження Член Наглядової Ради Ковальчук Iрина Iванiвна д/н, 0, 01.01.2001, 0 0,000000
Зміст інформації:
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймала посаду протягом 3-х років.
24.04.2014 Припинено повноваження Член Наглядової Ради Базюта Зіновій Володимирович НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 0,000000
Зміст інформації:
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років.
24.04.2014 Припинено повноваження Член наглядової ради Зеленська Олена Вікторівна АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 0,000000
Зміст інформації:
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років.
24.04.2014 Припинено повноваження Член Наглядової Ради Рибицька Марія Йосипівна НА, 788170, 24.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 0,120000
Зміст інформації:
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років.
24.04.2014 Обрано Голова наглядової ради Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 19,338000
Зміст інформації:
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). та обрано головою наглядової ради на підставі рішення наглядової ради від 25/04/2014р. (протокол №4 від 25/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада- Директор ТОВ «ПІК». Непогашеної судимості не має.
24.04.2014 Обрано Член Наглядової Ради Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області 24,172000
Зміст інформації:
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада – Директор ПАТ«Фірма «Хмельницькбуд». Непогашеної судимості не має.
24.04.2014 Обрано Член Наглядової Ради Хмельницька міська рада народних депутатів д/н, 04060772, 01.01.2001, д/н 30,000000
Зміст інформації:
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2014 Обрано Член Наглядової Ради Базюта Зіновій Володимирович НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 0,000000
Зміст інформації:
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада – Директор ПАТ«Фірма «Хмельницькбуд». Непогашеної судимості не має.
24.04.2014 Обрано Член Наглядової Ради Зеленська Олена Володимирівна АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 0,000000
Зміст інформації:
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада – Головний бухгалтер ТОВ «Агроекспорт».. Непогашеної судимості не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

 

 

Коментарі закриті.