Річна інформація емітента ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за 2013 рік

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  
 
Директор       Трочинський Денис Анатолійович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
        30.04.2014
        (дата)
    М.П.    
 
 
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”
 
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство
 
3. Код за ЄДРПОУ   01269388
 
4. Місцезнаходження   29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
 
5. Міжміський код, телефон та факс   (0382) 59-98-23, (0382) 70-75-92
 
6. Електронна поштова адреса   kmbud@emitent.km.ua
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   30.04.2014
    (дата)
2. Річна інформація  опублікована у   803, Бюлетень. Цiннi папери України   30.04.2014
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на  власній сторінці в мережі Інтернет   www.khmelnytskbud.com   30.04.2014
    (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3)  інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi:
2.  Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності – тому що ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності емітент не одержував.
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств – тому що емiтент не входить до складу жодних об’єднань.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство – тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку.
10. Інформація про дивіденди – тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
12. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента – тому що емітент  не здiйснював випуск облiгацiй.
12. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – тому що  iншi цiннi папери емітентом не випускались.
12. 4) Iнформацiя про похідні цiннi папери, випущенi емiтентом – тому що похідні цiннi папери емітентом не випускались
12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – тому що емітент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
14. 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -  тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість  або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
14. 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції -  тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість  або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв – тому що емітент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
18.Iнформацiя про випуски iпотечних облігацій – тому що товариство не випускало іпотечні  облігації.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
21.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емітент не здійснював.
23.-27 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН – тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) – тому що публічні акціонерні товариства оприлюднюю повний текст аудитоського висновку в табл. 29.
32. Звiт про стан об’єкта нерухомостi – тому що цiльовi облiгацiї емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серія А00№833845
3. Дата проведення державної реєстрації 30.06.1995
4. Територія (область)* 68000 – Хмельницька
5. Статутний капітал (грн) 3102713,50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) 8

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20, Інші будівельно-монтажні роботи 43.29, Інші роботи із завершення будівництва 43.39
10. Органи управління підприємства Не заповнюється

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ “Оксі Банк”, м. Хмельницький
2) МФО банку 325990
3) поточний рахунок 2600401002831
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Пiдприємство не має поточного рахунка в iноземнiй валютi
5) МФО банку 0
6) поточний рахунок 0

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 “Перелік та коди територій (областей) України” Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ АВ556212 20.09.2010 МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
Опис д/н

 

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Хмельницька міська рада народних депутатів 04060772 Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 29,999998
Держава Україна в особі Фонду державного майна України у Хмельницькій області 02898152 Україн и, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, Соборна, 75 0,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Інші фізичні особи 738 чол. д/н, 0, 01.01.2001, д/н 26,489734
Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькій області 24,172358
Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 19,337912
Усього 100,000000

 

* Заповнювати не обов’язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трочинський Денис Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 934097, 09.12.2000, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
4) рік народження** 1984
5) освіта** Вища.
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ «Тонус».
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.02.2014, 24.02.2019
9) опис Призначено на підставі рішення наглядової ради від 24.02.2014р. Включено до звіту за 2013 рік, як підписанта та особу відповідальну за складання звітності.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпець Валерій Францович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області
4) рік народження** 1950
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ «ПІК»
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гризовський Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 199087, 26.10.1996, Хмельницьке УМВС
4) рік народження** 1951
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ДП “ДОК”
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальчук Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2001, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Хмельницька міська Рада Народних Депутатів
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Ковальчук Iрина Iванiвна особисто акціями не володіє – являється представником акціонера Хмельницька міська Рада Народних Депутатів.
Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Базюта Зіновій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний інженер ТОВ «Фірма «Тонус»
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рибицька Марія Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 788170, 24.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області
4) рік народження** 1963
5) освіта** Середня спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інженер з охорон праці ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд»
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленська Олена Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ «Агроекспорт».
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демчук Алла Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НВ, 531329, 16.06.2009, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ «Торговий дім «Супермаркет-99».
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2012 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

 

1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Собкова Любов Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 137984, 09.07.1996, Хмельницьким МУ УМСУ України в Хмельницькій області
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ДП «Деревообробний комбінат».
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вороновська Наталія Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 787088, 06.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрист ТОВ «Фірма «Тонус».
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.09.2011, 26.09.2014
9) опис Змін по даній  посадовій особі в 2013 році не відбувалось.
Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Лідія Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 0, 01.01.2001, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ТОВ «Фірма «Тонус»
8) дата обрання та термін, на який обрано 02.09.2013, безстроково
9) опис Призанчено на посаду зг.наказу №1 від 02.09.2013р. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди.
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
          прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Трочинський Денис Анатолійович НА, 934097, 09.12.2000, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi 0 0,000000 0 0 0 0
Голова Наглядової Ради Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 2400000 19,337912 2400000 0 0 0
Член Наглядової Ради Гризовський Володимир Васильович НА, 199087, 26.10.1996, Хмельницьке УМВС 180174 1,451745 180174 0 0 0
Член Наглядової Ради Ковальчук Iрина Iванiвна д/н, д/н, 01.01.2001, д/н 0 0,000000 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Базюта Зіновій Володимирович НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 1 0,000008 1 0 0 0
Член Наглядової Ради Рибицька Марія Йосипівна НА, 788170, 24.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 14927 0,120274 14927 0 0 0
Член Наглядової Ради Зеленська Олена Володимирівна АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 1 0,000008 1 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Демчук Алла Михайлівна НВ, 531329, 16.06.2009, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 1 0,000008 1 0 0 0
Член ревізійної комісії Собкова Любов Петрівна НА, 137984, 09.07.1996, Хмельницьким МУ УМСУ України в Хмельницькій області 8014 0,064573 8014 0 0 0
Член ревізійної комісії Вороновська Наталія Василівна НА, 787088, 06.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 1 0,000008 1 0 0 0
Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0 0,000000 0 0 0 0
Усього 2603119 20,974536 2603119 0 0 0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
          прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Хмельницька міська рада народних депутатів 04060772 Україна, 29000, Хмельницька, ., Хмельницький, вул. Гагаріна,3 3723256 29,999998 3723256 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
        прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькій області 2999996 24,172358 2999996 0 0 0
Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 2400000 19,337912 2400000 0 0 0
Усього 9123252 73,510268 9123252 0 0 0

 

* Зазначається: “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

 

** Не обов’язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X  
Дата проведення 23.04.2013
Кворум зборів ** 78,046600
Опис 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження порядку денного проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Перелік питань порядку денного затверджений рішенням наглядової ради Товариства. Інших пропозицій щодо формування порядку денного від акціонерів не поступало.

Фрагмент протоколу із результатами розгляду питань порядку денного:

І. По першому питанню розгляд та голосування проведено на початку Загальних зборів.

ІІ. По другому питанню: Головою зборів  пропонується затвердити оголошений порядок денний.
Постановили:
Затвердити порядок денний проведення Загальних зборів.

Голосували :
«за» – 9686246 голосів – 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
Рішення прийнято.

ІІІ. По третьому питанню виступив директор Товариства Попов А.А. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Постановили:
Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосували:
«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
«проти» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«утримались» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
Рішення прийнято.

ІV. По четвертому питанню слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2012 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2012 рік.
Карпець В.Ф.  запропонував:
1. Звіт Наглядової ради за 2012р. затвердити. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства  .
2. Наглядовій раді продовжити в 2013році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

Постановили:
Затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства  .
Наглядовій раді продовжити в 2013році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

Голосували:
«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
«проти» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«утримались» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
Рішення прийнято.

V. По п’ятому питанню слухали Голову Ревізійної комісії Демчук А.М., яка доповіла про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Демчук А.М. запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік.

Постановили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік.

Голосували:
«за» – 9142182 голосів – 94,3832% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
«проти» – 542064 голосів –5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«утримались» – 2000 голосів – 0,0206 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
Рішення прийнято.

VІ. По шостому питанню слухали Демчук А.М., яка повідомила про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній фінансовій звітності Товариства за 2012 рік. Пропонує затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.
Крім того, Демчук  А.М. повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році було отримано прибуток в сумі 37,8 тисяч гривень. Проте, враховуючи що з 2009 року по 2011 рік річна фінансово-господарська діяльність Товариства була збитковою (так в 2011 році збитки становили 720 000грн.) , а отриманий прибуток є досить незначним (так на 1 акцію припадає 0,0030грн.), пропоную дивіденди за 2012 рік не виплачувати, а отриманий прибуток розподілити наступним чином:
Резервний фонд – 5% – 1890,00грн.
Решту коштів в сумі 35910,00грн. спрямувати на зменшення збитків минулих років.

Постановили:
1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.
2. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати, а отриманий прибуток розподілити наступним чином:
- Резервний фонд – 5% – 1890,00грн.
- Решту коштів в сумі 35910,00грн. спрямувати на зменшення збитків минулих років.

Голосували:
«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
«проти» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«утримались» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.
Рішення прийнято.

 

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “ЦЕНТР-ІНВЕСТ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21653380
Місцезнаходження Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263483
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0382702064
Факс 0382702064
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис В депозитарній установі ТОВ “Фондова компанія “ЦЕНТР-ІНВЕСТ” відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, ., м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044-377-70-16
Факс 044-279-12-49
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Опис В депозитарії ПАТ “НДУ” депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи АФ “Аудитсервіс і партнери”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 33526611
Місцезнаходження Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, Гагаріна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3621
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005
Міжміський код та телефон 0382-658167
Факс 0382 658167
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну аудиторську діяльність.
Опис Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2013 рік.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.11.2011 31/22/1/11 Хиельницьке ТУ ДКЦПФР UA4000132773 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,25 12410854 3102713,50 100,000000
Опис Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

XI. Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Вiдкрите акцiонерне товариство фiрма “Хмельницькбуд” засноване вiдповiдно до спiльного рiшення представництва Фонду державного майна України у м. Хмельницькому та органiзацiї орендарiа Хмельницької державної виробничої будiвельно-монтажної фiрми “Хмельницькбуд” шляхом реорганiзацiї у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та iнших структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду”.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура акцiонерного товариства складається iз Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та директора. Контроль за фiнансово-госпордарською дiяльнiстю товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю у складi 3-х чоловiк.
Директор обирається строком на 5 рокiв.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 8, Фонд оплати праці – 166 тис.грн.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емітент не належить до жодних об’єднань підприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi пiдприємство керується Положеннями та нормами, встановленими чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Законом України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”. Нарахуваня амортизацiї проводиться по податковому методу. Оцiнка вартостi запасiв проводилась за iдентифiкованою вавртiстю вiдповiдно одиницi запасу. Фiнансових iнвестицiй у 2012 роцi не було.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї, що вироблялись акцiонерним товариством у 2013 роцi були:
- будiвельно-монтажнi роботи та будiвельна продукцiя;
- здавання в оренду нежитлових приміщень.
Високий попит на ринку житла створює гарнi перспективи дiяльностi по його будiвництву та реалiзацiї, щорiчного нарощування обсягiв.
Основними споживачами будiвельної пробукцiї є мешканцi м .Хмельницького. Сучаснi вимоги споживачiв до якостi продукцiї створюють передумови до впровадження нових технологiй у будiвництвi, застосування нових матерiалiв та конструкцiй, полiпшення планування на оформлення квартир та примiщень, новiтнiх прийомiв у дизайнi екстер’єру будинкiв.
Основою для реалiзацiї продукцiї є залучення коштів інвесторів та власні кошти. Залучення приватних iнвесторiв проводиться з використанням рекламних акцiй у засобах масової iнформацiї.
Матерiальнi ресурси, що застосовуютьс для будiвництва, в основнiй масi є мiсцевого виробництва, тобто м .Хмельницького (окрiм спецiального обладнання, трубопроводiв, трубопровiдної арматури, кабельно-провiдникової пробукцiї, лiфтiв, якi придбаваються на вiтчизняних пiдприємствах розташованих в рiзних кутках України).
Динамiка росту цiн на будiвельни матерiали досить значна, за 2013 рiк прирiст цiн становив подвiйну величину.
Будiвельна галузь України знаходиться в станi пiдйому до рiвня стабiлiзацiї. Можна сказати, що в аналогiчному станi перебуває й технологiчний комплекс ПАТ “Фiрма “Хмельницкбуд”.
Рiвень впровадження нових технологiй ще досить низький, але стабiльна загрузка пiдприємства дасть можливість в 2014 роцi застосовувати новi методи в будiвництвi на запланованих новобудовах.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

д/н

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Перелічених правочинів немає.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Ступінь зносу основних засобів станом на кынець 2013 року становить
19,45%

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Важливими факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть емiтента є:
- недостатнiсть обiгових коштiв;
- високий рiвень податкових навантажень на фонд оплати працi;
- високi облiковi кредитнi ставки.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафи на Товариство не накладались, компенсацiї  за  порушення законодавства не виплачувались.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Акцiонерне товариство проводить фiнансування своєї дiяльностi за рахунок власних обiгових коштiв та коштiв iнвесторiв, якi направляються на створення замовленої iнесторами продукцiї.
Пiдприємство вiдчуває недостатнiсть обiгового капiталу. Через високi облiковi ставки банкiвськi кредити не залучаються.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але не виконаних в строк (прострочка виконання) договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози щодо дiяльностi товариства в 2014 роцi можна робити на дослiдженнi динамiки росту валового продукту пiдприємства за останнi шiсть мiсяцiв.
Розширення обсягiв будiвельно-монтажних робiт буде здiйснюватись у 2013 роцi за рахунок збільшення будiвництва 86 квартирного житлового будинку по вул. М.Рибалко 7/1 (2-а черга).
Полiпшення фiнансового стану буде здiйснюватись за рахунок зниження собiвартостi будiвельно-мондажних робiт, а також залучення додаткових інвестиційних коштів.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

д/н

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого призначення: 1935 2519 0 0 1935 2519
будівлі та споруди 1904,1 1801,5 0 0 1904,1 1801,5
машини та обладнання 3,4 2,7 0 0 3,4 2,7
транспортні засоби 18,3 443 0 0 18,3 443
інші 9,2 271,8 0 0 9,2 271,8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1935 2519 0 0 1935 2519
Опис Ступінь зносу основних засобів станом на кынець 2013 року становить
19,45%

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 2807 2727
Статутний капітал (тис. грн.) 3102 3102
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 3102 3102
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 295 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 295 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0,00 X X
у тому числі:        
Зобов’язання за цінними паперами X 236,00 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X   X X
за векселями (всього) X 236,00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0,00 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0,00 X X
Податкові зобов’язання X 37,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов’язання X 3603,00 X X
Усього зобов’язань X 3876,00 X X
Опис д/н

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
26.03.2013 29.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватна аудиторська фірма  “Аудитсервіс і партнери”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 33526611
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3621 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства “Фірма “Хмельницькбуд”

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Власникам цінних паперів

Управлінському персоналу Публічного акціонерного товариства “Фірма “Хмельницькбуд” (надалі – Товариство)

Основні відомості про Товариство

Повне найменування підприємства
Публічне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд”

Ідентифікаційний код
01269388
Місцезнаходження
29000, Хмельницька область,
місто Хмельницький,
вул. Володимирська, будинок 109
Дата державної реєстрації
30.06.1995 р.;
Свідоцтво про державну реєстрацію (серія А00 № 833845) зареєстровано виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, номер запису до ЄДР 1 673 105 0004 0000135
Основні види діяльності відповідно до установчих документів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Види діяльності за КВЕД-2010

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
71.11 Діяльність у сфері архітектури

Чисельність працівників на звітну дату
8 (вісім) чоловік
Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності
Ліцензія Серія АВ № 556212 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури  на строк з 20.09.2010 р по 20.09.2015 року.

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд” за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року,  яка включає Баланс (Звіт про фінансовий результат), який містить інформацію станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р.,  Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал за 2012 і 2013 роки, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «фінансова звітність»).

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2013 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Фінансову звітність ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд”  було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.

Фінансова звітність станом на 31.12.2013 року є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. Перше застосування МСФЗ передбачає складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання МСФЗ».

Застосування МСФЗ 1 передбачає розкриття порівняльної інформації за період, попередній звітному, що обумовлює необхідність трансформації звіту про фінансовий стан на 31.12.2012 р. та 31.12.2011 р., а також звіту про сукупні прибутки та збитки за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік та звіту про власний капітал за 2012 рік. Тому ми звертаємо увагу на Примітки до фінансової звітності, які пояснюють внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та  фінансову звітність за 2012 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до  Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит  фінансової звітності Товариства за 2013 рік вiдповiдно до вимог Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,  та  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (зокрема, МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності ”, МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища ”, МСА 570 “Безперервність, МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”,  МСА 710 “Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність ”, МСА 250 “Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності”, МСА 550 “Пов’язані сторони”, МСА 610 “Використання роботи внутрішніх аудиторів”). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених  управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення  думки

На нашу думку, фінансова звітність ПАТ”Фірма “Хмельницькбуд”  відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Враховуючи вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариством розроблено  та затверджено наказ про облікову політику  № 01  від 02.012013 року, який включає загальні питання складання фінансової звітності та контролю за достовірністю фінансової інформації.

Фінансова звітність Товариства сформована з дотриманням таких принципів: принципу автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника – гривня. У балансі відображаються тільки ті активи та зобов’язання, що відповідають таким критеріям:
- існує можливість надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, оцінка яких може бути вірогідно визначена;
-  ресурси контролюються Товариством.

Активи в балансі Товариства відображаються за умови того, що оцінка їх може бути достовірно визначена й у зв’язку з їх використанням у майбутньому будуть отримані економічні вигоди.

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Звітність складено на підставі даних оборотно-сальдової відомості, у якої немає розбіжностей з регістрами синтетичного та аналітичного обліку і первинними документами. Існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань аудиторської перевірки звітності. Надана інформація є достатньою для відображення реального стану справ у Товаристві.

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації активів та зобов’язань, яка проведена станом на 31 грудня 2013 року згідно наказу № 28 від 16.12.2013 року у відповідності  до “Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69, із змінами та доповненнями.

Отже, наявна система бухгалтерського обліку Товариства, відповідає вимогам законодавства.

Протягом 2013 року ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд” був отриманий дохід в розмірі 6140656,82 грн.:

Стаття доходу
Вид доходу
Сума (грн.. коп..)
Дохід від реалізації робіт, послуг
Дохід від реалізації робіт по будівництву та оренди
6015865,49
Інші операційні доходи

Разом, в т.ч.
124791,33

Дохід від реалізації запасів
124514,80

Відсотки по залишках по рахунках
276,53

Чистий фінансовий результат за 2013 рік склав 98 тис. грн..

Станом на 31.12.2013 р. структура власного капіталу ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд” складається з наступних статей:

Стаття
Сума
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал
3102
Капітал у дооцінках
-
Додатковий капiтал
-
Резервний капітал

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)
-295
Неоплачений капітал
-
Вилучений капітал
-
Усього за роздiлом I
2807

Вартість чистих активів
Згідно з вимогами до аудиторського висновку нами розраховано вартість чистих активів Товариства. Розрахунок здійснено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.
Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» станом на 31 грудня 2013 року, становить 2807 тис. грн. і є меншою за суму фактично сплаченого статутного капіталу. Таким чином, вартість чистих активів  не відповідає вимогам   ст. 155 Цивільного кодексу України.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту
Протягом звітного року функціонувала наступна структура управління та система внутрішнього контролю ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд” :
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган -  директор;
- Ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів Товариства було проведено 29 квітня  2013 р. (протокол № 1 від 29 квітня 2013 р.), що відповідає ст. 41 Закону України «Про Акціонерні товариства». Поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював  директор в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.
Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що Товариством не створено посади внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.

На нашу думку стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Висловлення думки щодо співпраці Товариства з пов’язаними особами

На запит аудитора щодо переліку пов’язаних сторін ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд”  управлінським персоналом  повідомлено, що такою особою є ТОВ „Фірма „Тонус”, код ЄДРПОУ 23845071.
У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності аудиторами встановлено, що протягом 2013 року ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд”  здійснювала з ТОВ „Фірма „Тонус”, фінансово-господарські операції         згідно договору купівлі продажу   № 1 від 03.12.12 року  на придбання матеріалів;
згідно договорів купівлі продажу  № 12/11від 1.11.13 р, № 22/13 від 05.12.13 р., № 23/13 від 05.12.13р., № б/н   від 03.12.13 р. на придбання основних засобів.

Крім цього, у звітному періоді діяли  договори операційної оренди:
оренди баштового крану  від 3.01.2012 року, оренди транспортного засобу від 07.11.11 р  (Орендодавець ТОВ „Фірма „Тонус”),
оренди частини нежитлового приміщення № Ор21/11/12 від 21.11.12 р (Орендодавець ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд”)/

Виконання значних правочинів

Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. За нашими даними Наглядовою радою не приймалось рішення про вчинення товариством значних правочини (у межах від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства). Рішення загальних зборів, про вчинення значних правочинів, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, у звітному році не приймалися. Значні правочини в 2013 році Товариство не здійснювало.

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудиторською фірмою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”)

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Інформація про наявність подій після дати балансу
Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд”     за 2013 рік аудиторами не встановлено.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів
Приватна аудиторська фірма  “Аудитсервіс і партнери”
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги виданого Аудиторською палатою України
Свідоцтво № 3621 від 30 червня 2005 р., чинне – до 20 травня  2015 року
телефон (факс)
(0382) 658-167; 704-083
Поштова адреса
29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26,
Електронна адреса
auditservise@mail.ru

Перевірка проведена згідно з договором № 8 від 14 березня  2014 року в період з 14 березня 2013 р. по 21 березня 2013 р.

Дата видачі аудиторського висновку: 22  квітня  2014 року

Директор АФ “Аудитсервіс і партнери” ____________ Мярковський А.Й.
/сертифікат аудитора
серія А №001015/

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так (*) Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так (*) Ні (*)
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій    
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу    
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді    
Інше (запишіть) переведення випуску акцій в бездокументарну форму.

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 6
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так (*) Ні (*)
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інше (запишіть) д/в
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так (*) Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так (*) Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так (*) Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Так

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так (*) Ні (*)
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так (*) Ні (*)
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

  Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови угоди з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X  
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

  Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
З власнї ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так (*) Ні (*)
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:  
яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні
укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

 

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/в

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/в

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/в

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові).

д/в

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/в

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/в

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/в

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

д/в

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в

 

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ 01269388
Територія   за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників (1) 8    
Адреса, телефон: 29000, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 (0382) 59-98-23

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

 

На 31.12.2013

  Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи 1000      
первісна вартість 1001      
накопичена амортизація 1002      
Незавершені капітальні інвестиції 1005      
Основні засоби 1010 1935 2519 2060
первісна вартість 1011 2408 3129 2516
знос 1012 473 610 456
Інвестиційна нерухомість 1015      
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016      
Знос інвестиційної нерухомості 1017      
Довгострокові біологічні активи 1020      
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021      
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022      
Довгострокові фінансові інвестиції:        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030      
інші фінансові інвестиції 1035      
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040      
Відстрочені податкові активи 1045      
Гудвіл 1050      
Відстрочені аквізиційні витрати 1060      
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065      
Інші необоротні активи 1090      
Усього за розділом I 1095 1935 2519 2060
II. Оборотні активи        
Запаси 1100 6219 3373 5199
- виробничі запаси 1101      
- незавершене виробництво 1102      
- готова продукція 1103      
- товари 1104      
Поточні біологічні активи 1110      
Депозити перестрахування 1115      
Векселі одержані 1120      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 534 347 208
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
за виданими авансами 1130      
з бюджетом 1135     6
- у тому числі з податку на прибуток 1136      
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140      
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145      
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37 193 74
Поточні фінансові інвестиції 1160      
Гроші та їх еквіваленти 1165 13 251 10
- готівка 1166      
- рахунки в банках 1167      
Витрати майбутніх періодів 1170      
Частка перестраховика у страхових резервах 1180      
- в резервах довгострокових зобов’язань 1181      
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182      
- в резервах незароблених премій 1183      
- в інших страхових резервах 1184      
Інші оборотні активи 1190     41
Усього за розділом II 1195 6803 4164 5538
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200      
Баланс 1300 8738 6683 7598
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3102 3102 3102
Капітал у дооцінках 1405      
Додатковий капітал 1410      
- емісійний дохід 1411      
- накопичені курсові різниці 1412      
Резервний капітал 1415      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -375 -295 -327
Неоплачений капітал 1425      
Вилучений капітал 1430      
Інші резерви 1435      
Усього за розділом I 1495 2727 2807 2775
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення        
Відстрочені податкові зобов’язання 1500      
Пенсійні зобов’язання 1505      
Довгострокові кредити банків 1510      
Інші довгострокові зобов’язання 1515   203  
Довгострокові забезпечення 1520 4 4 2
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 4 4 2
Цільове фінансування 1525      
- благодійна допомога 1526      
Страхові резерви 1530      
- резерв довгострокових зобов’язань 1531      
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532      
- резерв незароблених премій 1533      
- інші страхові резерви 1534      
Інвестиційні контракти 1535      
Призовий фонд 1540      
Резерв на виплату джек-поту 1545      
Усього за розділом II 1595 4 207 2
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення        
Короткострокові кредити банків 1600 800    
Векселі видані 1605   236  
Поточна кредиторська заборгованість за:        
довгостроковими зобов’язаннями 1610      
товари, роботи, послуги 1615 650 1190 751
розрахунками з бюджетом 1620 26 37 65
- у тому числі з податку на прибуток 1621     24
розрахунками зі страхування 1625 53 44 62
розрахунками з оплати праці 1630 3 23 8
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635   1506  
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640      
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645      
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650      
Поточні забезпечення 1660      
Доходи майбутніх періодів 1665      
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670      
Інші поточні зобов’язання 1690 4475 633 3935
Усього за розділом IІІ 1695 6007 3669 4821
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700      
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800      
Баланс 1900 8738 6683 7598

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

 

 

  Керівник     Трочинський Денис Анатолійович

 

  Головний бухгалтер     Коваль Лідія Вікторівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ 01269388
  найменування    

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

 

За 2013 р.

  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6016 1771
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011    
Премії, передані у перестрахування 2012    
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013    
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5471) (1311)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070    
Валовий:      
прибуток 2090 545 460
збиток 2095    
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105    
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110    
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111    
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112    
Інші операційні доходи 2120 125 10
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121    
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122    
Адміністративні витрати 2130   (278)
Витрати на збут 2150 (399)  
Інші операційні витрати 2180 (145) (144)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181    
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182    
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
прибуток 2190 126 48
збиток 2195    
Дохід від участі в капіталі 2200    
Інші фінансові доходи 2220    
Інші доходи 2240   2
- дохід від  благодійної допомоги 2241    
Фінансові витрати 2250    
Втрати від участі в капіталі 2255    
Інші витрати 2270    
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275    
Фінансовий результат до оподаткування:      
прибуток 2290 126 50
збиток 2295    
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -28 -12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305    
Чистий фінансовий результат:      
прибуток 2350 98 38
збиток 2355    

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405    
Накопичені курсові різниці 2410    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415    
Інший сукупний дохід 2445    
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455    
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 98 38

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 2726 1331
Витрати на оплату праці 2505 166 139
Відрахування на соціальні заходи 2510 67 52
Амортизація 2515 137 132
Інші операційні витрати 2520 245 549
Разом 2550 3341 2203

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код рядка За звітній період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 12410854 12410854
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12410854 12410854
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,008 0,003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,008 0,003
Дивіденди на одну просту акцію 2650    

 

Примітки:

д/н

 

 

  Керівник     Трочинський Денис Анатолійович

 

  Головний бухгалтер     Коваль Лідія Вікторівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ 01269388
  найменування    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

За 2013 р.

  Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6034 1640
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011    
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 258 821
Надходження від повернення авансів 3020   7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025   1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035    
Надходження від операційної оренди 3040    
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045    
Надходження від страхових премій 3050    
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055    
Інші надходження 3095 884  
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 5609 2676
Праці 3105 (320) (75)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (76) (76)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (123) (27)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116    
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117    
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118    
Витрачання на оплату авансів 3135    
Витрачання на оплату повернення авансів 3140    
Витрачання на оплату цільових внесків 3145    
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150    
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155    
Інші витрачання 3190 (10) (523)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1038 -908
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200    
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215    
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Надходження від погашення позик 3230    
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255    
необоротних активів 3260    
Виплати за деривативами 3270    
Витрачання на надання позик 3275    
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280    
Інші платежі 3290    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від:      
Власного капіталу 3300    
Отримання позик 3305   911
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310    
Інші надходження 3340    
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345    
Погашення позик 3350 800  
Сплату дивідендів 3355    
Витрачання на сплату відсотків 3360    
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365    
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370    
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375    
Інші платежі 3390    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -800 911
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 238 3
Залишок коштів на початок року 3405 13 10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 251 13

 

Примітки:

д/н

 

 

  Керівник     Трочинський Денис Анатолійович

 

  Головний бухгалтер     Коваль Лідія Вікторівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ 01269388
  найменування    

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 

За 2013 р.

  Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
    надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500        
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 3505   X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520        
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521        
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522        
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523        
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524        
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526        
Фінансові витрати 3540 X   X  
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550        
- збільшення (зменшення) запасів 3551        
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552        
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553        
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554        
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556        
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557        
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560        
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561        
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562        
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563        
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564        
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566        
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567        
Грошові кошти від операційної діяльності 3570        
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X  
Сплачені відсотки 3585 X   X  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Надходження від реалізації:          
фінансових інвестицій 3200   X   X
необоротних активів 3205   X   X
Надходження від отриманих:          
відсотків 3215   X   X
дивідендів 3220   X   X
Надходження від деривативів 3225   X   X
Надходження від погашення позик 3230        
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235        
Інші надходження 3250   X   X
Витрачання на придбання:          
фінансових інвестицій 3255 X   X  
необоротних активів 3260 X   X  
Виплати за деривативами 3270 X   X  
Витрачання на надання позик 3275   X   X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280   X   X
Інші платежі 3290 X   X  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження від:          
Власного капіталу 3300   X   X
Отримання позик 3305   X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   X   X
Інші надходження 3340   X   X
Витрачання на:          
Викуп власних акцій 3345 X   X  
Погашення позик 3350 X   X  
Сплату дивідендів 3355 X   X  
Cплату відсотків 3360 X   X  
Cплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X  
Придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X  
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X  
Інші платежі 3390 X   X  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405   X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410        
Залишок коштів на кінець року 3415        

 

 

  Керівник     Трочинський Денис Анатолійович

 

  Головний бухгалтер     Коваль Лідія Вікторівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

  коди
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ 01269388
  найменування    

 

Звіт про власний капітал

 

За 2013 р.

  Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

 

Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3102       (375)     2727
Коригування:                  
Зміна облікової політики 4005               0
Виправлення помилок 4010         (18)     (18)
Інші зміни 4090               0
Скоригований залишок на початок року 4095 3102 0 0 0 (393) 0 0 2709
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100         98     98
Інший сукупний дохід за звітний період 4110               0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111               0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112               0
Накопичені курсові різниці 4113               0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114               0
Інший сукупний дохід 4116               0
Розподіл прибутку:                  
Виплати власникам (дивіденди) 4200               0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205               0
Відрахування до резервного капіталу 4210               0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215               0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220               0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225               0
Внески учасників:                  
Внески до капіталу 4240               0
Погашення заборгованості з капіталу 4245               0
Вилучення капіталу:                  
Викуп акцій (часток) 4260               0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265               0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270               0
Вилучення частки в капіталі 4275               0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280               0
Інші зміни в капіталі 4290               0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291               0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 98 0 0 98
Залишок на кінець року 4300 3102 0 0 0 (295) 0 0 2807

 

Примітки:

д/н

 

 

  Керівник     Трочинський Денис Анатолійович

 

  Головний бухгалтер     Коваль Лідія Вікторівна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

 

 

Примітки до фінансової звітності

ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2013 рік.

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» (надалі –

«Товариство») було зареєстровано 30 червня 1995 року.

Основна діяльність Товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Товариство здійснює свою операційну діяльність на підставі ліцензії Міністерства

регіонального розвитку та будівництва України на господарську діяльність, пов’язану

із створенням об’єктів архітектури на строк з 20.09.2010 року по 20.09.2015 року.

Статутний капітал Товариства становить 3102713,50 грн. (три мільйони сто дві

тисячі сімсот тринадцять гривень 50 копійок) і поділений на 12410854 (дванадцять

мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири ) штуки акцій іменних

простих номінальною вартістю 0,25 гривень. Акції Товариства випускаються та

існують в без документарній формі.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні принципи бухгалтерського обліку – Дана фінансова звітність була

підготовлена відповідно до МСФЗ, випущених Радою з Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку («РМСБО»), та пояснень, опублікованих Міжнародним

Комітетом з тлумачення фінансової звітності («МКТФЗ»).

Інші критерії вибору принципів представлення – Дана фінансова звітність

була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною

продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Власники та керівництво мають намір і в подальшому розвивати господарську

діяльність Товариства в Україні. На думку керівництва, застосування припущення

щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі

є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу та зобов’язання

власників надавати підтримку Товариству.

Основа представлення – Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно

з П(с)БО. Ця попередня консолідована фінансова звітність була підготовлена на

основі бухгалтерських записів, які ведуться згідно з українськими Положеннями

(стандартами) бухгалтерського обліку, та містить коригування, необхідні для

приведення її у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають певні зміни

класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій,

включаючи зміну класифікації певних активів та зобов’язань, доходів та витрат у

відповідних статтях попередньої консолідованої фінансової звітності.

Узгодження капіталу та прибутку, відображених відповідно до П(с)БО та

МСФЗ – капітал станом на 31 грудня 2011 року та 1 січня 2012 року та прибутки за рік,

що закінчився 31 грудня 2011 року, відображені у фінансовій звітності згідно з П(с)БО,

та наведеною фінансовою звітністю, не потребують узгодження, так як трансформація

стосувалася виключно статей балансу без зміни загальної вартості валюти балансу.

Функціональна валюта – Позиції, включені в фінансову звітність Товариства,

виражені у валюті, що найкращим чином відповідає економічній сутності подій

та умов, що стосуються Товариства («функціональна валюта»). Функціональною

валютою даної фінансової звітності є українська гривня.

1

Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті

про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні

для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням

накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну

частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх

здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів,

які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті

про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування

амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких

змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна

Знецінення основних засобів

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової

вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення

будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу

для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити

відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість

генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені

для використання у виконанні робіт по будівництву. Запаси відображаються за

найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації.

При вибутті запасів використовується метод ФІФО.

Грошові кошти

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівкові кошти, поточні та

кореспондентські рахунки.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному

визнанні за справедливою вартістю.

Пенсійні зобов’язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками – Товариство здійснює

внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного

працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування

ня соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони

фактично понесені.

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов’язання (юридична

або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого,

ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому

можна здійснити достовірну оцінку даного зобов’язання.

Товариством створено резерв сумнівних боргів, величини якого розрахована

методом класифікації дебіторської заборгованості за терміном погашення.

2

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством

створено резерв для забезпечення оплати відпусток. В кінці кожного року проводиться

інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення

оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для

забезпечення оплати відпусток.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного

та відстроченого податку.

Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного

прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного

у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають

оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також

виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей

оподаткування. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток розраховується

з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали

чинності на звітну дату.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди,

отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання

за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за

вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на

додану вартість (ПДВ).

Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з

володінням продукцією;

- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай

асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;

- Сума доходів може бути достовірно визначена;

- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов’язаних з

- Понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути

достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов’язані

з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов’язані з

операцією, можуть бути достовірно визначені.

Основні засоби

Загальна балансова вартість основних засобів та нарахований знос на початок і

кінець періоду, тис. грн.:

3

На

01.01.2013 року

На

31.12.2013 року

Основні засоби 2408 3129

Накопичений знос 473 610

Збільшення чи зменшення вартості основних засобів у звітному періоді в

результаті переоцінки не відбувалося.

Обмеження права власності на основні засоби, що належать Товариству немає.

Основні засоби не знаходяться в заставі в якості забезпечення зобов’язань.

Інвентаризація основних засобів проведена згідно наказу № 28 від 16.12.13 р.

станом на 31 грудня 2013 року – відхилень не виявлено.

Запаси Товариства станом на 31.12.2013 року були представлені наступним

Сировина і матеріали 1544

Малоцінні та швидкозношувані предмети 21

Незавершене виробництво 1808

Всього 3373

В 2013 році збільшення чи зменшення вартості запасів у звітному періоді в

результаті переоцінки не відбувалося.

На незавершеному виробництві обліковуються витрати понесені на будівництво

багатоквартирного житлового будинку та гаражного масиву по вул. М. Рибалко 7/1

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2013 року торговельна і інша дебіторська заборгованість

були представлені таким чином, тис. грн.:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги 347

Інша поточна дебіторська заборгованість 193

Всього 540

Керівництво вважає, що справедлива вартість дебіторської заборгованості

суттєво не відрізняється від її балансової вартості.

Грошові кошти

Станом на 31.12.2013 року на рахунках Товариства обліковується 251 тис. грн.

Депозитних та валютних рахунків у Товариства не має.

Власний капітал

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становить 3102

тис. грн., і поділений на 12410854 шт. акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Протягом 2013 року змін в статутному капіталі не було.

4

Забезпечення наступних витрат

Згідно облікової політики Товариства, станом на 31.12.2013 року, відображено

резерв на виплату відпусток працівникам в сумі 4 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2013 року поточна кредиторська заборгованість була

представлена таким чином, тис. грн.:

роботи, послуги 1190

одержаними авансами 1506

Поточна кредиторська заборгованість за товари,

Поточна кредиторська заборгованість за

Інші поточні зобов’язання 633

Всього 3329

Виручка від реалізації

Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

(послуг) 6016

Виручка від реалізації будівельних робіт

Виручка від реалізації товарів 125

Всього 6141

Собівартість реалізації

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином, тис. грн.:

Собівартість товарів 123

Собівартість реалізованих робіт і послуг 5471

Всього 5594

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати були представлені наступним чином, тис. грн.:

Заробітна плата та відповідні нарахування 62

Амортизація 122

Комунальні послуги 88

Винагорода лізингодавця 13

Податки і збори 17

Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні 8

Інші послуги 12

Послуги банку 67

Інші 10

Всього 399

Податок на прибуток

5

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного

та відстроченого податку.

Поточний та відстрочений податки за період

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків,

коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого

сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також

визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до

нього не висуваються інші претензії.

Управління ризиками

Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності

підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок

оптимізації співвідношення позикових і власних

Операції з пов’язаними сторонами

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами, як зазначено у

МСБО 24 (переглянутому у 2009 році) «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»,

а) Фізична особа або близький родич такої особи є зв’язаною стороною із

суб’єктом господарювання, що звітує, якщо така особа:

i) контролює суб’єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний

контроль над ним;

іі) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звітує;

ііі) є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання,

що звітує, або материнського підприємства суб’єкта господарювання, що звітує.

б) Суб’єкт господарювання є зв’язаним із суб’єктом господарювання, що

звітує, якщо виконується будь-яка з таких умов:

i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звітує, є членами

однієї Компанії (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє

підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв’язані одне з

іі) один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або

спільним підприємством іншого суб’єкта господарювання (або асоційованого

підприємства чи спільного підприємства члена Компанії, до якої належить інший

суб’єкт господарювання);

ііі) обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї

iv) один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього

суб’єкта господарювання, а інший суб’єкт господарювання є асоційованим

підприємством цього третього суб’єкта господарювання;

v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової

діяльності працівників або суб’єкта господарювання, що звітує, або будь-якого

суб’єкта господарювання, який є зв’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує.

6

Якщо суб’єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то

працедавці-спонсори також є зв’язаними із суб’єктом господарювання, що звітує;

vi) суб’єкт господарювання перебуває під контролем або спільним

контролем особи, визначеної в пункті а);

vii) особа, визначена в пункті а) і), має значний вплив на суб’єкт

господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта

господарювання (або материнського підприємства суб’єкта господарювання).

При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива

увага надається змісту відносин, а не тільки їхній юридичній формі.

В 2013 році з пов’язаною особою ТОВ „Фірма „Тонус” проводились фінансово-

господарські операції згідно договору купівлі продажу № 1 від 03.12.12 року на

придбання матеріалів;

згідно договорів купівлі продажу № 12/11від 1.11.13 р, № 22/13 від 05.12.13 р., № 23/13

від 05.12.13р., № б/н від 03.12.13 р. на придбання основних засобів.

Крім цього, у звітному періоді діяли договори операційної оренди:

оренди баштового крану від 3.01.2012 року, оренди транспортного засобу від 07.11.11

р (Орендодавець ТОВ „Фірма „Тонус”),

оренди частини нежитлового приміщення № Ор21/11/12 від 21.11.12 р (Орендодавець

ПАТ „Фірма „Хмельницькбуд”)/

Події після звітної дати

Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової

звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Директор______________

Головний бухгалтер ________________

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV
Стор. 1

 

 

 

Коментарі закриті.