оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 28 квітня 2015 року за адресою: м. Хмельницький, вул.Володимирська, 109 (1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Початок зборів о 10.00.

При собі мати: паспорт або інший документ, що засвідчує особу; та довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2015 р.

Порядок денний:

1.Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової  за 2014 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

З документами з питань порядку денного Зборів  акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109 від  дати надіслання повідомлення  до дати проведення загальних зборів -  у робочі дні  з 9-00 год. до 17-00 год.,  а в день проведення Загальних зборів -  у місці  їх  проведення, відповідальна особа – Трочинський Денис Анатолійович.   Довідки за телефонами: (0382) 65-44-45.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2014

Попередній

2013

Усього активів 4248,7 7057,7
Основні засоби 3079,9 3133,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1525,4 3373,6
Сумарна дебіторська заборгованість 216,9 397,8
Грошові кошти та їхні еквіваленти 5,0 251,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 2863,4 2863,8
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 278,7 836,7
Поточні зобов’язання 1106,6 3357,2
Чистий прибуток (збиток) -0,4 97,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 8

Директор товариства

Повідомлення про проведення  загальних зборів опубліковано  20.03.2015р. у № 50 «Бюлетень «Цінні папери України»

 

 

 

Коментарі закриті.