Річна фінансова інформація ПАТ “Фірма “ХМельницькбуд” за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Директор Трочинський Денис Анатолійович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 01269388

4. Місцезнаходження 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська

109

5. Міжміський код, телефон та факс (0382) 65-44-45, (0382) 65-44-45

6. Електронна поштова адреса kmbud@emitent.km.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого

видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на

сторінці в мережі Інтернет

www.khmelnytskbud.com 28.04.2015

(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,

паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов’язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала

протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових

іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та

інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського

обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання

зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового

будівництва)

33. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi:

3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств – тому що емiтент не входить до складу

жодних об’єднань.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – тому що в товаристві відсутня посада корпоративного

секретаря

5. Iнформацiя про рейтингове агентство – тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не

проводив рейтингову оцiнку.

10. Інформація про дивіденди – тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.

12. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента – тому що емітент не здiйснював випуск облiгацiй.

12. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – тому що iншi цiннi папери емітентом не

випускались.

12. 4) Iнформацiя про похідні цiннi папери, випущенi емiтентом – тому що похідні цiннi папери емітентом не

випускались

12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – тому що емітент протягом звiтного перiоду

не здiйснював викуп власних акцiй.

14. 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції – тому що емітент не займається

видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення

електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше,

ніж 5 млн. грн.

14. 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції – тому що емітент не займається видами діяльності, що

класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та

води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.

15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв – тому що емітент не здiйснював випуск боргових цiнних

паперiв.

18.Iнформацiя про випуски iпотечних облігацій – тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу

iпотечного покриття.

21.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,

22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв

емітент не здійснював.

23.-27 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють

сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН – тому що Сертифікати ФОН

емітентом не випускались.

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) – тому що публічні акціонерні товариства оприлюднюю повний

текст аудитоського висновку в табл. 29.

32. Звiт про стан об’єкта нерухомостi – тому що цiльовi облiгацiї емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство “Фiрма

“Хмельницькбуд”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

юридичної особи (за наявності)

Серія А00№833845

3. Дата проведення державної реєстрації 30.06.1995

4. Територія (область)* 68000 – Хмельницька

5. Статутний капітал (грн) 3102713,50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать

державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що

передано до статутного капіталу державного

(національного) акціонерного товариства та/або

холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб) 19

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування

виду діяльності та коду за КВЕД

Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20, Інші

будівельно-монтажні роботи 43.29, Інші роботи із

завершення будівництва 43.39

10. Органи управління підприємства Інформацію про органи управління підприємства не

заповнюють емітенти – акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який

обслуговує емітента за поточним рахунком у

національній валюті

ПАТ “Оксі Банк”, м. Хмельницький

2) МФО банку 325990

3) поточний рахунок 2600401002831

4) найменування банку (філії, відділення банку), який

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній

валюті

Пiдприємство не має поточного рахунка в iноземнiй

валютi

5) МФО банку 0

6) поточний рахунок 0

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 “Перелік та коди територій (областей) України” Системи довідників та

класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії

ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ,

ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ

АРХІТЕКТУРИ

АВ556212 20.09.2010МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

20.09.2015

Опис д/н

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ

засновника та/або

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які

належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості)

Хмельницька міська рада народних депутатів 04060772 Україна, 29000, Хмельницька, ., м.

Хмельницький, вул. Гагаріна, 3

29,999998

Держава Україна в особі Фонду державного майна України у

Хмельницькій області

02898152 Україн и, 29000, Хмельницька, ., м.

Хмельницький, Соборна, 75

0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які

належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості)

Інші фізичні особи 738 чол. д/н, 0, 01.01.2001, д/н 26,489734

Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькій області 24,172358

Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в

Хмельницькій області

19,337912

Усього 100,000000

* Заповнювати не обов’язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Трочинський Денис Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НА, 934097, 09.12.2000, Хмельницьким МВ УМВС

України в Хмельницькiй областi

4) рік народження** 1984

5) освіта** Вища.

6) стаж роботи (років)** 4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Заступник директора ТОВ «Тонус».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

24.02.2014, 5 років

9) опис Призначено на пiдставi рiшення наглядової ради

(протокол №1 вiд 24-02-2014).

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згiдно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Карпець Валерій Францович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

4) рік народження** 1950

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Директор ТОВ «ПІК»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення

ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). та

обрано головою наглядової ради на підставі рішення

наглядової ради від 25/04/2014р. (протокол №4 від 25/04/

2014р.).

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Попов Анатолій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МВ УМВС в

Хмельницькій області

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

4) рік народження** 1974

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Директор ПАТ”Фірма “Хмельницькбуд”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення

ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.).

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згiдно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Базюта Зіновій Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

4) рік народження** 1964

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Директор ПАТ”Фірма “Хмельницькбуд”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення

ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.).

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Хмельницька міська рада народних депутатів

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

д/в, 04060772 01.01.2001, д/в

4) рік народження** 0

5) освіта** д/в

6) стаж роботи (років)** 0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

д/в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення

ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1від 24/04/2014р.).

Повноваження посадової особи згідно Статуту

Товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Зеленська Олена Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України

у Вінницькій області

4) рік народження** 1982

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Головний бухгалтер ТОВ «Агроекспорт».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення

ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.).

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Демчук Алла Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НВ, 531329, 16.06.2009, Хмельницьким МВ УМВС

України в Хмельницькій області

4) рік народження** 1970

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Директор ТОВ «Торговий дім «Супермаркет-99».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

26.09.2011, 26.09.2016

9) опис Змін по даній посадовій особі в 2014 році не

відбувалось.

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має

1) посада Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Собкова Любов Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НА, 137984, 09.07.1996, Хмельницьким МУ УМСУ

України в Хмельницькій області

4) рік народження** 1969

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 14

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Головний бухгалтер ДП «Деревообробний комбінат».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

26.09.2011, 26.09.2016

9) опис Змін по даній посадовій особі в 2014 році не

відбувалось.

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має

1) посада Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Вороновська Наталія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

НА, 787088, 06.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

4) рік народження** 1977

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

Юрист ТОВ «Фірма «Тонус».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

26.09.2011, 26.09.2016

9) опис Змін по даній посадовій особі в 2014 році не

відбувалось.

Посадова особа не надала згоди на розголошування

відомостей про розмір винагороди. Повноваження

посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Коваль Лідія Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

4) рік народження** 1971

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку

займав**

головний бухгалтер ТОВ «Фірма «Тонус»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

(призначено)

02.09.2013, безстроково

9) опис Призанчено на посаду зг.наказу№1 від 02.09.2013р.

Посадова особа не дала згоди на розголошування

персональних даних та відомостей про розмір

винагороди. Повноваження посадової особи згідно

Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини не має.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі,

орган, який видав)* або

ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість

акцій (штук)

Від

загальної

кількості

акцій (у

відсотках)

прості

іменні

прості на

пред’явника

привілейова

ні іменні

привілейова

ні на

пред’явника

Кількість за видами акцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор Трочинський Денис

Анатолійович

НА, 934097, 09.12.2000,

Хмельницьким МВ УМВС

України в Хмельницькiй областi

0 0,000000 0 0 0 0

Голова Наглядової Ради Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996,

Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

2400000 19,337912 2400000 0 0 0

Член Наглядової Ради Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006,

Хмельницьким МВ УМВС в

Хмельницькій області

2999996 24,172358 2999996 0 0 0

Член Наглядової Ради Базюта Зіновій Володимирович НА, 811162, 22.08.2000,

Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

1 0,000008 1 0 0 0

Член Наглядової Ради Хмельницька міська рада

народних депутатів

д/в, 04060772, 01.01.2001, д/в 3723256 29,999998 3723256 0 0 0

Член Наглядової Ради Зеленська Олена

Володимирівна

АВ, 566109, 20.01.2004,

Липовецьким РВ УМВС

України у Вінницькій області

1 0,000008 1 0 0 0

Голова ревiзiйної комiсiї Демчук Алла Михайлівна НВ, 531329, 16.06.2009,

Хмельницьким МВ УМВС

України в Хмельницькій області

1 0,000008 1 0 0 0

Член ревізійної комісії Собкова Любов Петрівна НА, 137984, 09.07.1996,

Хмельницьким МУ УМСУ

України в Хмельницькій області

8014 0,064573 8014 0 0 0

Член ревізійної комісії Вороновська Наталія Василівна НА, 787088, 06.11.1999,

Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

1 0,000008 1 0 0 0

Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0 0,000000 0 0 0 0

Усього 9131270 73,574872 9131270 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості

акцій (у

відсотках)

прості іменні прості на

пред’явника

привілейовані

іменні

привілейовані

на

пред’явника

Кількість за видами акцій

Хмельницька міська рада народних

депутатів

04060772 Україна, 29000, Хмельницька, .,

Хмельницький, вул. Гагаріна,3

3723256 29,999998 3723256 0 0 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості

акцій (у

відсотках)

прості іменні прості на

пред’явника

привілейовані

іменні

привілейовані

на

пред’явника

Кількість за видами акцій

Попов Анатолій Анатолійович НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МУ УМВС

в Хмельницькій області

2999996 24,172358 2999996 0 0 0

Карпець Валерій Францович НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС

України в Хмельницькій області

2400000 19,337912 2400000 0 0 0

Усього 9123252 73,510268 9123252 0 0 0

* Зазначається: “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

(*) X

Дата проведення 24.04.2014

Кворум зборів ** 78,793800

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Опис Порядок денний:

1.Вирішення питань порядку проведення Загальних

зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та

Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку

денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013

рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності

Товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма

«Хмельницькбуд» за 2013 рік, визначення порядку

розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання членів Наглядової ради.

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного

товариства “Фірма “Хмельницькбуд”

м.Хмельницький 24 квітня 2014р. Реєстрація акціонерів з

09.00 по 09.45год. Початок зборів о 10.00 годин.

Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує

зберігач цінних паперів Товариства ПрАТ “Реєстр -

Центр”, на підставі рішення Наглядової ради від 10

березня 2014р., в особі представника Бондаря О.Г., який

повідомив, що до реєстру акціонерів ПАТ “Фірма

“Хмельницькбуд” станом на 18.04.2014р. занесено 740

акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних

акцій.

Для участі у Загальних зборах 24.04.2014року

зареєструвалось 13 акціонерів, які володіють 9778984

простих іменних акцій, що становить 78,7938%. Кворум

досягнуто.

Пропоную затвердити протокол реєстрації учасників

Загальних зборів ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” від 24.

04.2014р.

Постановили: затвердити протокол реєстрації

учасників Загальних зборів ПАТ “Фірма

“Хмельницькбуд” від 24.04.2014р.

Голосували:

“за” -9778984 голосів – 100 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх

на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брали участь в голосуванні” – 0 голосів – 0,0000%

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

Надійшла пропозиція обрати:

Головою Загальних зборів Вороновську Наталію

Василивну

Секретарем Загальних зборів Рибицьку

МаріюЙосипівну.

Постановили: обрати Головою Загальних зборів -

Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів – Рибицьку

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

МаріюЙосипівну.

Голосували:

“за” – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх

на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брали участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161%

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

На пропозицію Голови Загальних зборів обрали

президію зборів у складі:

- Трочинський Д.А. – Директор Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової

ради

- Коваль Г.А. – представник Хмельницької міської ради

(доручення № 02-15-559 від 23.04.2014р.)

Постановили: обрати президію зборів у складі:

- Трочинський Д.А. – Директор Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової

ради

- Коваль Г.А. – представник Хмельницької міської ради

(доручення № 02-15-559 від 23.04.2014р.)

Голосували:

“за” – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх

на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брали участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161%

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів

Вороновська Н.В., яка запропонувала обрати лічильну

комісію, функції якої надати зберігачу Товариства

представнику ПрАТ “Реєстр-Центр” Бондарю О.Г.

Постановили: надати повноваження лічильної комісії

ПрАТ “Реєстр-Центр”,в особі представника Бондаря О.Г

Голосували:

“за” – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх

на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брали участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161%

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

Порядок денний:

1.Вирішення питань порядку проведення Загальних

зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та

Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку

денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

резаультати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2013 рік, його затвердження. Основні

напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Фірма

“Хмельницькбуд” за 2013 рік, визначення порядку

розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання членів Наглядової ради.

І. По першому питанню розгляд та голосування по

питанням обрання лічильної комісії, обрання Голови та

секретаря Загальних зборів проведено на початку

Загальних зборів. Головою Загальних зборів винесено на

голосування питання про затвердження порядку денного

зборів.

Постановили:

Затвердити порядок денний проведення Загальних зборів.

Голосували :

“за” – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх

на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брали участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161%

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

ІІ. По другому питанню виступив директор Товариства

Трочинський Д.А. зі звітом виконавчого органу про

результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2013 рік та визначенням основних

напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про

результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2013 рік та визначенням основних

напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосували:

“за” – 9234920 голосів – 95,615 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 542064 голосів – 4,3677% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брало участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161 %

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

ІІІ. По третьому питанню слухали Голову Наглядової

ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про

діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 рік,

аналізом діяльності Товариства та його виконавчого

органу за 2013 рік.

Постановили:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Визнати

задовільною роботу Наглядової ради по контролю за

діяльністю виконавчого органу Товариства .

Наглядовій раді продовжити в 2014році здійснення

належного контролю за діяльністю директора в рамках

наданих їй повноважень.

Голосували:

“за” – 9182439 голосів -95,193% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 594545 голосів – 4,790% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брало участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161

% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

ІV. По четвертому питанню слухали звіт та висновки

Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік.

Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної

комісії про результати проведеної перевірки фінансово-

господарської діяльності ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

за 2013 рік.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати

проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності

ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за 2013 рік.

Голосували:

“за” – 9234920 голосів – 95,615 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 542064 голосів – 4,3677% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брало участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161 %

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

V. По п’ятому питанню слухали директора

Трочинського Д.А., який повідомив про результати

фінансово-господарської діяльності Товариства, які

викладені в річній фінансовій звітності Товариства за

2013 рік. Пропонує затвердити річну фінансову звітність

Товариства за 2013 рік.

Крім того, доповідач повідомив, що за результатами

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013

році було отримано прибуток в сумі 97,6 тисяч гривень.

Проте, враховуючи що з 2009 року по 2011 рік річна

фінансово-господарська діяльність Товариства була

збитковою (так в 2011 році збитки становили 720 000грн.

), в 2013 року прибуток підприємства становив лише 37,8

тисяч гривень, а отриманий прибуток є досить незначним

(так на 1 акцію припадає 0,0078грн.), пропонує дивіденди

за 2013 рік не виплачувати, а отриманий прибуток

розподілити наступним чином:

-

Резервний фонд – 5% – 4 880,00грн.

-

Решту коштів в сумі 92 720,00грн. спрямувати на

зменшення збитків минулих років.

Постановили:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

1.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за

2013 рік.

2. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати, а

отриманий прибуток розподілити наступним чином:

- Резервний фонд – 5% -4 880,00грн.

- Решту коштів в сумі 92 720,00грн. спрямувати на

зменшення збитків минулих років.

Голосували:

“за” – 9234920 голосів – 95,615 % голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах.

“проти” – 542064 голосів – 4,3677% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“утримались” – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

“Не брало участь в голосуванні” – 2000 голосів – 0,0161 %

голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

VІ. По шостому питанню слухали Голову Загальних

зборів Вороновську Н.В., яка повідомила, що в 2014 році

закінчуються повноваження членів Наглядової ради, які

обирались Загальними зборами в 2011 році. В зв’язку з

цим, необхідно обрати новий склад Наглядової ради ПАТ

“Фірма “Хмельницькбуд”.

На пропозицію від 28 березня 2014 року акціонерів

Карпця В.Ф., який володіє 2 400 000 акціями, що

становить 19,33% та Попова А.А., який володіє 2999995

акціями, що становить 24,17%, а всього 43,5%, на

голосування про обрання до складу Наглядової ради

вносяться наступні кандидатури:

Хмельницька міська рада;

Попов Анатолій Анатолійович.

В зв’язку з цим на голосування (яке відбувається у

вигляді кумулятивного голосування) виносяться наступні

кандидатури:

Хмельницька міська рада та Попов Анатолій

Анатолійович.

Пропонується продовжити термін дії повноважень

наступним членам Наглядової ради:

Карпець Валерій Францович, Базюта Зіновій

Володимирович, Рибицька Марія Йосипівна, Зеленська

Олена Володимирівна, Гризовський Володимир

Васильович.

Пропонується голосувати за кожну кандидатуру окремо

та, враховуючи, що Статутом Товариства передбачено

кількісний склад Наглядової ради не менше 5 осіб,

обрати до складу Наглядової ради 5 (П’ять) акціонерів,

які наберуть найбільшу кількість голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні

підсумки кумулятивного голосування:

№ п/п

ПІБ кандидатів до складу Наглядової

ради

Відсоток голосів, які віддані за кандидата до

складу Наглядової ради

1

Хмельницька міська рада

72,15

2

Попов Анатолій Анатолійович

63,21

3

Базюта Зіновій Володимирович

61,50

4

Зеленська Олена Володимирівна

61,48

5

Карпець Валерій Францович

61,45

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

6

Рибицька Марія Йосипівна

36,35

7

Гризовський Володимир Васильович

31,22

Рішення прийнято: обрати до складу Наглядової ради

наступних осіб:

Хмельницька міська рада

Попов Анатолій Анатолійович

Базюта Зіновій Володимирович

Зеленська Олена Володимирівна

Карпець Валерій Францович

Голова Загальних зборів акціонерів Вороновська Н.В.

Секретар Загальних зборів Рибицька М.Й.

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова

компанія “ЦЕНТР-ІНВЕСТ”

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 21653380

Місцезнаходження Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул.

Володимирська 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

діяльності

АЕ № 263483

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон 0382702064

Факс 0382702064

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну

діяльність депозитарної установи

Опис В депозитарній установі ТОВ “Фондова компанія

“ЦЕНТР-ІНВЕСТ” відкриті рахунки в цінних паперах

акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску

цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство “Національний

депозитарій України”

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011

Міжміський код та телефон 044-377-70-16

Факс 044-279-12-49

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну

діяльність депозитарію іменних цінних паперів.

Опис В депозитарії ПАТ “НДУ” депоновано глобальний

сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

та по батькові фізичної особи

АФ “Аудитсервіс і партнери”

Організаційно-правова форма Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ 33526611

Місцезнаходження Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул.

Гагаріна 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

діяльності

3621

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005

Міжміський код та телефон 0382-658167

Факс 0382 658167

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну аудиторську

діяльність.

Опис Здійснює підтвердження достовірності фінансової

звітності емітента за 2011 рік на підставі договору №4 від

10.03.2015 р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування

органу, що

зареєстрував

випуск

Міжнародний іде

нтифікаційний

номер

Тип цінного

папера

Форма існування

та форма

випуску

Номінальна

вартість (грн.)

Кількість акцій

(штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Частка у

статутному

капіталі (у

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.11.201131/22/1/11 Хиельницьке ТУ

ДКЦПФР

UA4000132773 Акція проста

бездокументарна

іменна

Бездокументарні

іменні

0,25 12410854 3102713,50 100,000000

Опис Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру

лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Вiдкрите акцiонерне товариство фiрма “Хмельницькбуд” засноване вiдповiдно до спiльного рiшення

представництва Фонду державного майна України у м. Хмельницькому та органiзацiї орендарiа Хмельницької

державної виробничої будiвельно-монтажної фiрми “Хмельницькбуд” шляхом реорганiзацiї у вiдкрите акцiонерне

товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв

державних пiдприємств та iнших структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду”.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені

структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,

зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура акцiонерного товариства складається iз Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та

директора. Контроль за фiнансово-госпордарською дiяльнiстю товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю у

складi 3-х чоловiк.

Директор обирається строком на 5 рокiв.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,

зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 19, Фонд оплати праці – 497,553 тис.грн.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,

зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні,

позиції емітента в структурі об’єднання

Емітент не належить до жодних об’єднань підприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при

цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий

результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови

та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi пiдприємство керується Положеннями та

нормами, встановленими чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Законом України “Про

бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”. Нарахуваня амортизацiї проводиться по податковому

методу. Оцiнка вартостi запасiв проводилась за iдентифiкованою вавртiстю вiдповiдно одиницi запасу. Фiнансових

iнвестицiй у 2014 роцi не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та

грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну

суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва

окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків,

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу,

які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження

нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників

за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі

постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті

країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї, що вироблялись акцiонерним товариством у 2014 роцi були:

- будiвельно-монтажнi роботи та будiвельна продукцiя;

- здавання в оренду нежитлових приміщень.

Високий попит на ринку житла створює гарнi перспективи дiяльностi по його будiвництву та реалiзацiї, щорiчного

нарощування обсягiв.

Основними споживачами будiвельної пробукцiї є мешканцi м .Хмельницького. Сучаснi вимоги споживачiв до

якостi продукцiї створюють передумови до впровадження нових технологiй у будiвництвi, застосування нових

матерiалiв та конструкцiй, полiпшення планування на оформлення квартир та примiщень, новiтнiх прийомiв у

дизайнi екстер’єру будинкiв.

Основою для реалiзацiї продукцiї є залучення коштів інвесторів та власні кошти. Залучення приватних iнвесторiв

проводиться з використанням рекламних акцiй у засобах масової iнформацiї.

Матерiальнi ресурси, що застосовуютьс для будiвництва, в основнiй масi є мiсцевого виробництва, тобто м .

Хмельницького (окрiм спецiального обладнання, трубопроводiв, трубопровiдної арматури, кабельно-провiдникової

пробукцiї, лiфтiв, якi придбаваються на вiтчизняних пiдприємствах розташованих в рiзних кутках України).

Динамiка росту цiн на будiвельни матерiали досить значна, за 2014 рiк прирiст цiн становив подвiйну величину.

Будiвельна галузь України знаходиться в станi пiдйому до рiвня стабiлiзацiї. Можна сказати, що в аналогiчному

станi перебуває й технологiчний комплекс ПАТ “Фiрма “Хмельницкбуд”.

Рiвень впровадження нових технологiй ще досить низький, але стабiльна загрузка пiдприємства дасть можливість в

2015 роцi застосовувати новi методи в будiвництвi на запланованих новобудовах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які

значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань та відчуження активів за останні п’ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні

інвестиції або придбання, пов’язані з її господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,

афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його

дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної

участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення,

застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Перелічених правочинів немає.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження

основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на

використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення

основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис

методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих

потужностей після її завершення

Ступiнь використання основних засобiв – 100% Спосiб утримання активiв -використовуються у процесi надання

послуг та для здiйснення адмiнiстративних та соцiально-культурних функцiй. Утримання активiв не призводить до

жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Мiсцезнаходження основних засобiв – за адресою Товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних

обмежень

Важливими факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть емiтента є:

- недостатнiсть обiгових коштiв;

- високий рiвень податкових навантажень на фонд оплати працi;

- високi облiковi кредитнi ставки.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафи на Товариство не накладались, компенсацiї за порушення законодавства не

виплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Акцiонерне товариство проводить фiнансування своєї дiяльностi за рахунок власних обiгових коштiв та коштiв

iнвесторiв, якi направляються на створення замовленої iнесторами продукцiї.

Пiдприємство вiдчуває недостатнiсть обiгового капiталу. Через високi облiковi ставки банкiвськi кредити не

залучаються.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але не виконаних в строк (прострочка виконання) договорiв, тому iнформацiя про

очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність

емітента в майбутньому)

Прогнози щодо дiяльностi товариства в 2015 роцi можна робити на дослiдженнi динамiки росту валового продукту

пiдприємства за останнi шiсть мiсяцiв.

Розширення обсягiв будiвельно-монтажних робiт буде здiйснюватись у 2015 роцi за рахунок розширення

контрагентів, яким будуть надаватись послуги зі здійснення будівництва.

Полiпшення фiнансового стану буде здiйснюватись за рахунок зниження собiвартостi будiвельно-мондажних робiт,

а також залучення додаткових інвестиційних коштів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за

звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за

звiтний перiод вiдсутнi.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів

емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його

дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата

відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому

розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів

діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi

емiтента, вiдсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних

засобів

на початок

періоду

на кінець

періоду

Власні основні засоби (тис.

грн.)

на початок

періоду

на кінець

періоду

Орендовані основні засоби

(тис. грн.)

на початок

періоду

на кінець

періоду

Основні засоби, всього (тис.

грн.)

1 3 4 5 6 7 8

1. Виробничого

призначення:

2519 2334 0 0 2519 2334

будівлі та споруди 1801,5 1777,3 0 0 1801,5 1777,3

машини та обладнання 2,7 5,9 0 0 2,7 5,9

транспортні засоби 443 172,7 0 0 443 172,7

інші 271,8 378,1 0 0 271,8 378,1

2. Невиробничого

призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 2519 2334 0 0 2519 2334

Опис Ступінь зносу основних засобів станом на кінець 2014

року становить близько 25,1%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 2818 2807

Статутний капітал (тис. грн.) 3102 3102

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 3102 3102

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу

як різниця балансової вартості активів та всіх видів

зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі.

Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних

рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів

акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР

від 17.11.2004 р.

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість

чистих активів на 284 тис.грн. Скоригований статутний

капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів

на 284 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті

155 Цивільного кодексу України. Вимагається

зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата

виникнення

Непогашена

частина боргу

(тис. грн.)

Відсоток за

користування

коштами

(відсоток

річних)

Дата погашення

Кредити банку X 0,00 X X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами X 0,00 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

за іпотечними цінними паперами (за кожним

власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним

випуском):

X X X

за векселями (всього) X 0,00 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за

похідними цінними паперами) (за кожним

видом):

X 0,00 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні

права (за кожним видом):

X 0,00 X X

Податкові зобов’язання X 52,00 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X

Інші зобов’язання X 1377,00 X X

Усього зобов’язань X 1429,00 X X

Опис д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію) у

загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії

Вид інформації

1 2 3

24.02.2014 25.02.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.03.2014 20.03.2014Відомості про проведення загальних зборів

24.04.2014 25.04.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора -

фізичної особи – підприємця)

Приватна аудиторська фірма “Аудитсервіс і партнери”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*

платника податків – фізичної особи)

33526611

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого

Аудиторською палатою України

3621 30.06.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки

професійних учасників ринку цінних паперів**

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного

товариства “ФІРМА “ХМЕЛЬНИЦЬКБУД”станом на 31 грудня 2014 року

Адресат: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам Публічного акціонерного товариства “Фірма “Хмельницькбуд” (далі – Товариство)

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування Публічне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд”

Скорочене найменування ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

Код за ЄДРПОУ 01269388

Місцезнаходження 29000, Хмельницька область,

місто Хмельницький, вул. Володимирська, будинок 109

Дата державної реєстрації 30.06.1995 р.; Свідоцтво про державну реєстрацію (серія А00 № 833845) зареєстровано

виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, номер запису до ЄДР 1 673 105 0004 0000135

Основні види діяльності за КВЕД-2010 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

71.11 Діяльність у сфері архітектури

Чисельність працівників на звітну дату 19 (дев’ятнадцять ) чоловік

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності Ліцензія Серія АВ № 556212

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на господарську діяльність, пов’язану із створенням

об’єктів архітектури на строк з 20.09.2010 р по 20.09.2015 року.

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року,

яка включає Баланс (Звіт про фінансовий результат), станом на 31.12.2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт

про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2014 рік і відповідні примітки (в

тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), а також інформації про суттєві

аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації, (надалі разом – “фінансова звітність”).

Фінансова звітність станом на 31.12.2014 року складена відповідно до МСФЗ що були розроблені Радою

(Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної

фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені

комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський

персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих

викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного

нами аудиту. Ми провели аудит фінансової звітності Товариства за 2014 рік вiдповiдно до вимог Законів України

“Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, та Міжнародних

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (зокрема, МСА 240

“Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності “, МСА 315 “Ідентифікація

та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища “, МСА 570

“Безперервність, МСА 705 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”,

МСА 710 “Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність”, МСА 720

“Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову

звітність “, МСА 250 “Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності”, МСА 550

“Пов’язані сторони”). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання

аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у

фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор

розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не

з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає

також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених

управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної

думки відповідно до МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Звертаємо увагу на те, що Товариством не проведено:

- розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток не визначаються і не

відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 “Податки на прибуток”. Поточний

податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, який розраховано за правилами

Податкового кодексу України;

- формування забезпечень Товариством проведено не в повному розмірі.

Модифікований Аудиторський висновок:

умовно-позитивна думка

На нашу незалежну професійну думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі “Підстава для

висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів

фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПАТ “Фірма

“Хмельницькбуд” 31 грудня 2014 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену

дату.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на

додаткову інформацію.

Враховуючи вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності, Товариством розроблено та затверджено наказ

про облікову політику№ 1 від 02.01.2014 року, який включає загальні питання складання фінансової звітності та

контролю за достовірністю фінансової інформації

Фінансова звітність Товариства сформована з дотриманням таких принципів: принципу автономності

підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та

відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою,

єдиного грошового вимірника – гривня. У балансі відображаються тільки ті активи та зобов’язання, що

відповідають таким критеріям:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

- існує можливість надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, оцінка яких може бути вірогідно

визначена;

- ресурси контролюються Товариством.

Активи в балансі Товариства відображаються за умови того, що оцінка їх може бути достовірно визначена й у

зв’язку з їх використанням у майбутньому будуть отримані економічні вигоди.

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до

його зміни.

Звітність складено на підставі даних оборотно-сальдової відомості, у якої немає розбіжностей з регістрами

синтетичного та аналітичного обліку і первинними документами. Існують адекватні та достовірні дані з усіх

суттєвих питань аудиторської перевірки звітності. Надана інформація є достатньою для відображення реального

стану справ у Товаристві.

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації активів та зобов’язань, яка проведена станом на 31 грудня 2014

року згідно наказу№ 31 від 16.12.2014 року у відповідності до “Інструкції по інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”,

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69, із змінами та доповненнями.

Отже, наявна система бухгалтерського обліку Товариства, відповідає вимогам законодавства.

Висловлення думки щодо вартості чистих активів

Згідно з вимогами до аудиторського висновку нами розраховано вартість чистих активів Товариства. Розрахунок

здійснено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних

товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства “Фірма “Хмельницькбуд” станом на 31 грудня 2014

року, становить 2818 тис. грн. і є меншою за суму фактично сплаченого статутного капіталу. Таким чином, вартість

чистих активів не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту

Протягом звітного року функціонувала наступна структура управління та система внутрішнього контролю ПАТ

“Фірма “Хмельницькбуд” :

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- Виконавчий орган – директор;

- Ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів Товариства було проведено 24 квітня 2014 р. (протокол № 1 від 24 квітня 2014 р.), що

відповідає ст. 41 Закону України “Про Акціонерні товариства”. Поточне управління фінансово-господарською

діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював директор в межах повноважень, які встановлено

Статутом Товариства.

Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що Товариством не створено посади внутрішнього аудитора, що не

суперечить закону.

На нашу думку стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні

товариства”.

Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та

іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,

що містять перевірену аудитором фінансову звітність”) ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що

розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою

інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Висловлення думки щодо про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною

першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”

Розкриваючи інформацію про дії, які відбулися протягом звітного року що можуть вплинути на фінансовий та

господарський стан емітента та можуть призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст.

41 ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” аудитори протестували на відповідність особливу інформацію

емітента. До якої належать відомості про: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що

перевищує 25 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/

делістингу цінних паперів на фондовій біржі; отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків

активів емітента; зміну складу посадових осіб емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків

голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого

органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення

ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Аудитори встановили, що відповідно до вимог ст. 41 “Особлива інформація про емітента” Закону України “Про

цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, дій, що можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів за 2014 р. не встановлено.

Разом з тим, звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичну та економiчну

ситуацію в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Незважаючи на стабiлiзацiйнi

заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо

зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити

можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi

перспективи Товариства.

Висловлення думки щодо співпраці Товариства з пов’язаними особами

На запит аудитора щодо переліку пов’язаних сторін ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” управлінським персоналом

повідомлено, що протягом 2014 року Товариством не проводились фінансово-господарські операції з пов’язаними

особами.

Висловлення думки щодо виконання значних правочинів

Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог Закону України “Про акціонерні товариства” щодо

виконання значних правочинів. За нашими даними Наглядовою радою не приймалось рішення про вчинення

товариством значних правочини (у межах від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства). Рішення загальних

зборів, про вчинення значних правочинів, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, у звітному році

не приймалися. Значні правочини в 2014 році Товариство не здійснювало.

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок

шахрайства

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ

“Фірма “Хмельницькбуд” за 2014 рік внаслідок шахрайства (МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується

шахрайства, при аудиті фінансової звітності”) не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Інформація про наявність подій після дати балансу

Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий

вплив на фінансовий стан ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за 2014 рік аудиторами не встановлено.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Приватна аудиторська фірма

“Аудитсервіс і партнери”

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають

аудиторські послуги виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 3621 від 30 червня 2005 р., чинне -

до 20 травня 2015 року

телефон (факс) (0382) 658-167; 704-083 Поштова адреса 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26, Електронна

адреса auditservise@mail.ru

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудит фінансової звітності ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за 2014 рік проведено відповідно до договору № 8 від

14 березня 2014 року в період з 14 березня 2015 р. по 20 березня 2015 р.

Дата складання аудиторського висновку: 20 березня 2015 року

Директор ПАФ “Аудитсервіс” Мярковський А.Й.

/сертифікат аудитора серія А № 001015 виданий Аудиторською палатою України

24.03.1994 р., продовжений до 24.03.2018 р./

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 1 0

2 2013 1 0

3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу?

Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі

в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так (*) Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього

разу?

Так (*) Ні (*)

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так (*) Ні (*)

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть) переведення випуску

акцій в

бездокументарну

форму.

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/

ні) ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками

акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками

акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх

трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*) Ні (*)

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) д/в

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*) Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного

товариства?

Так (*) Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі

своїми правами та обов’язками?

Так (*) Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів

акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради

ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового

члена

X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну

комісію або введено посаду ревізора? (так, створено

ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх

трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

(*)

Загальні збори

акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до

компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів

діяльності (стратегії)

Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності

(бізнес-планів)

Так Так Так Ні

Затвердження річного фінансового

звіту, або балансу, або бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень

голови та членів виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень

голови та членів наглядової ради

Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень

голови та членів ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для

голови та членів виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для

голови та членів наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення

до майнової відповідальності членів

виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий

випуск акцій

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп,

реалізацію та розміщення власних

акцій

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких

існує конфлікт інтересів

Ні Ні Ні Так

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного

товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею

осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*) Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства (*)?

Інформація роз

повсюджується

на загальних

зборах

Публікується у

пресі, оприлюд

нюється в загал

ьнодоступній

інформаційній

базі даних

НКЦПФР про

ринок цінних

паперів

Документи

надаються для

ознайомлення

безпосередньо в

акціонерному

товаристві

Копії

документів

надаються на

запит акціонера

Інформація

розміщується

на власній

інтернет-

сторінці

акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати

діяльності

Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які

володіють 10 відсотків та більше

статутного капіталу

Так Так Ні Так Так

Інформація про склад органів

управління товариства

Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів

акціонерів після їх проведення

Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових

осіб акціонерного товариства

Ні Ні Ні Так Так

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів

фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*) Ні (*)

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*) Ні (*)

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови угоди з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому

році?

Так (*) Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так (*) Ні (*)

З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у

сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом

наступних трьох років?

Так (*) Ні (*)

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть) д/в

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох

років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились Х

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу

(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть

дату його прийняття:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,

правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання

кодексу корпоративного управління (принципів, правил)

в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело

розміщення їх тексту), відхилення та причини такого

відхилення протягом року

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/в

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)

(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -

прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу

за рік.

д/в

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого

органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або

споживачам фінансових послуг.

д/в

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких

заходів.

д/в

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики

або про відсутність такої системи.

д/в

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту

(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті

фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує

встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною

таємницею), або про їх відсутність.

д/в

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для

фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові).

д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/в

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

д/в

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/в

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

д/в

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені

органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,

зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,

кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх

розгляду.

д/в

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

коди

Дата (рік, місяць, число) 15 01 01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ01269388

Територія за КОАТУУ6810100000

Організаційно-правова форма

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ230

Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД41.20

Середня кількість працівників, осіб (1) 19

Адреса, телефон: 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 (0382) 65-44-45

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2014

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код

рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

На дату переходу на

міжнародні

стандарти

фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000

первісна вартість 1001

накопичена амортизація 1002

Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби 1010 2519 2334 2060

первісна вартість 1011 3129 3116 2516

знос 1012 (610) (782) (456)

Інвестиційна нерухомість 1015

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016

Знос інвестиційної нерухомості 1017

Довгострокові біологічні активи 1020

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл 1050

Відстрочені аквізиційні витрати 1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних

фондах

1065

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 2519 2334 2060

II. Оборотні активи

Запаси 1100 3373 1489 5199

- виробничі запаси 1101

- незавершене виробництво 1102

- готова продукція 1103

- товари 1104

Поточні біологічні активи 1110

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Депозити перестрахування 1115

Векселі одержані 1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

роботи, послуги

1125 347 217 208

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130

з бюджетом 1135 6

- у тому числі з податку на прибуток 1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з

нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із

внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 193 66 74

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 251 5 10

- готівка 1166

- рахунки в банках 1167

Витрати майбутніх періодів 1170

Частка перестраховика у страхових резервах 1180

- в резервах довгострокових зобов’язань 1181

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182

- в резервах незароблених премій 1183

- в інших страхових резервах 1184

Інші оборотні активи 1190 136 41

Усього за розділом II 1195 4164 1913 5538

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

вибуття

1200

Баланс 1300 6683 4247 7598

Пасив Код

рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

На дату переходу на

міжнародні

стандарти

фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3102 3102 3102

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410

- емісійний дохід 1411

- накопичені курсові різниці 1412

Резервний капітал 1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (295) (284) (327)

Неоплачений капітал 1425

Вилучений капітал 1430

Інші резерви 1435

Усього за розділом I 1495 2807 2818 2775

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Пенсійні зобов’язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515 203

Довгострокові забезпечення 1520 4 60 2

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2

Цільове фінансування 1525

- благодійна допомога 1526

Страхові резерви 1530

- резерв довгострокових зобов’язань 1531

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532

- резерв незароблених премій 1533

- інші страхові резерви 1534

Інвестиційні контракти 1535

Призовий фонд 1540

Резерв на виплату джек-поту 1545

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Усього за розділом II 1595 207 60 2

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600

Векселі видані 1605 236

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610

товари, роботи, послуги 1615 1190 183 751

розрахунками з бюджетом 1620 37 52 65

- у тому числі з податку на прибуток 1621 27 16 24

розрахунками зі страхування 1625 44 38 62

розрахунками з оплати праці 1630 23 40 8

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними

авансами

1635 1506 684

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з

учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх

розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою

діяльністю

1650

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670

Інші поточні зобов’язання 1690 633 372 3935

Усього за розділом IІІ 1695 3669 1369 4821

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного

фонду

1800

Баланс 1900 6683 4247 7598

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

статистики.

Примітки:

д/н

Керівник Трочинський Денис Анатолійович

Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

коди

Дата (рік, місяць, число) 15 01 01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ01269388

найменування

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

За 2014 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 18414 6016

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011

Премії, передані у перестрахування 2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (17912) (5471)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070

Валовий:

прибуток 2090 502 545

збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120 1676 125

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою

вартістю

2121

- дохід від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 (599)

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180 (1479) (544)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю

2181

- витрати від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 100 126

збиток 2195

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240 112

- дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270 (180)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 32 126

збиток 2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -21 -28

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 11 98

збиток 2355

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

II. Сукупний дохід

Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних

підприємств

2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 98

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код

рядка

За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 4590 2726

Витрати на оплату праці 2505 507 166

Відрахування на соціальні заходи 2510 204 67

Амортизація 2515 172 137

Інші операційні витрати 2520 1179 245

Разом 2550 6652 3341

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код

рядка

За звітній період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 12410854 12410854

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12410854 12410854

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,001 0,008

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,001 0,008

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки:

д/н

Керівник Трочинський Денис Анатолійович

Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

коди

Дата (рік, місяць, число) 15 01 01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ01269388

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7026 6034

Повернення податків і зборів 3005

у тому числі податку на додану вартість 3006

Цільового фінансування 3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6899 258

Надходження від повернення авансів 3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних

рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035

Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055

Інші надходження 3095 232 884

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 (12025) (5609)

Праці 3105 (397) (320)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (201) (76)

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (533) (123)

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118

Витрачання на оплату авансів 3135

Витрачання на оплату повернення авансів 3140

Витрачання на оплату цільових внесків 3145

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155

Інші витрачання 3190 (930) (10)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 71 1038

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200

необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:

відсотків 3215

дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої

господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255

необоротних активів 3260

Виплати за деривативами 3270

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Витрачання на надання позик 3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої

господарської одиниці

3280

Інші платежі 3290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 3300

Отримання позик 3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340

Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345

Погашення позик 3350 (800)

Сплату дивідендів 3355

Витрачання на сплату відсотків 3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх

підприємствах

3375

Інші платежі 3390 (317)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (317) (800)

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (246) 238

Залишок коштів на початок року 3405 251 13

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410

Залишок коштів на кінець року 3415 5 251

Примітки:

д/н

Керівник Трочинський Денис Анатолійович

Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

коди

Дата (рік, місяць, число) 15 01 01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ01269388

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2014 р.

Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття Код

рядка надходження видаток

За звітний період

надходження видаток

За аналогічний період попереднього

року

1 2 3 4 5 6

І. Рух коштів у результаті операційної

діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної

діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:

амортизацію необоротних активів 3505 X X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510

збиток (прибуток) від нереалізованих

курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної

діяльності та інших негрошових

операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521

Зміна вартості активів, які оцінюються

за справедливою вартістю, та дохід

(витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації

необоротних активів, утримуваних для

продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації

фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності

необоротних активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення (збільшення) оборотних

активів

3550

- збільшення (зменшення) запасів 3551

- збільшення (зменшення) поточних

біологічних активів

3552

- збільшення (зменшення) дебіторської

заборгованості за продукцію, товари,

роботи, послуги

3553

- зменшення (збільшення) іншої

поточної дебіторської заборгованості

3554

- зменшення (збільшення) витрат

майбутніх періодів

3556

- зменшення (збільшення) інших

оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних

зобов’язань

3560

- збільшення (зменшення) поточної

кредиторської заборгованості за

товари, роботи, послуги

3561

- збільшення (зменшення) поточної

кредиторської заборгованості за

розрахунками з бюджетом

3562

- збільшення (зменшення) поточної

кредиторської заборгованості за

розрахунками зі страхування

3563

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

- збільшення (зменшення) поточної

кредиторської заборгованості за

розрахунками з оплати праці

3564

- збільшення (зменшення) доходів

майбутніх періодів

3566

- збільшення (зменшення) інших

поточних зобов’язань

3567

Грошові кошти від операційної

діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток 3580 X X

Сплачені відсотки 3585 X X

Чистий рух коштів від операційної

діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті

інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 X X

необоротних активів 3205 X X

Надходження від отриманих:

відсотків 3215 X X

дивідендів 3220 X X

Надходження від деривативів 3225 X X

Надходження від погашення позик 3230

Надходження від вибуття дочірнього

підприємства та іншої господарської

одиниці

3235

Інші надходження 3250 X X

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 X X

необоротних активів 3260 X X

Виплати за деривативами 3270 X X

Витрачання на надання позик 3275 X X

Витрачання на придбання дочірнього

підприємства та іншої господарської

одиниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів від інвестиційної

діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової

діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 3300 X X

Отримання позик 3305 X X

Надходження від продажу частки в

дочірньому підприємстві

3310 X X

Інші надходження 3340 X X

Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату дивідендів 3355 X X

Cплату відсотків 3360 X X

Cплату заборгованості з фінансової

оренди

3365 X X

Придбання частки в дочірньому

підприємстві

3370 X X

Виплати неконтрольованим часткам у

дочірніх підприємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів від фінансової

діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний

період

3400

Залишок коштів на початок року 3405 X X

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Вплив зміни валютних курсів на

залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки:

д/в

Керівник Трочинський Денис Анатолійович

Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

коди

Дата (рік, місяць, число) 15 01 01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” за ЄДРПОУ01269388

найменування

Звіт про власний капітал

За 2014 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код

рядка

Зареєстрований

(пайовий) капітал

Капітал у

дооцінках

Додатковий

капітал

Резервний капітал Нерозподілений

прибуток

(непокритий

збиток)

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000 3102 (295) 2807

Коригування:

Зміна облікової політики 4005 0

Виправлення помилок 4010 0

Інші зміни 4090 0

Скоригований залишок на початок

року

4095 3102 0 0 0 (295) 0 0 2807

Чистий прибуток (збиток) за звітний

період

4100 11 11

Інший сукупний дохід за звітний

період

4110 0

Дооцінка (уцінка) необоротних

активів

4111 0

Дооцінка (уцінка) фінансових

інструментів

4112 0

Накопичені курсові різниці 4113 0

Частка іншого сукупного доходу

асоційованих і спільних підприємств

4114 0

Інший сукупний дохід 4116 0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 4200 0

Спрямування прибутку до

зареєстрованого капіталу

4205 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0

Сума чистого прибутку, належна до

бюджету відповідно до

законодавства

4215 0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Сума чистого прибутку на створення

спеціальних (цільових) фондів

4220 0

Сума чистого прибутку на

матеріальне заохочення

4225 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 4240 0

Погашення заборгованості з

капіталу

4245 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 4260 0

Перепродаж викуплених акцій

(часток)

4265 0

Анулювання викуплених акцій

(часток)

4270 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0

Зменшення номінальної вартості

акцій

4280 0

Інші зміни в капіталі 4290 0

Придбання (продаж)

неконтрольованої частки в

дочірньому підприємстві

4291 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 11 0 0 11

Залишок на кінець року 4300 3102 0 0 0 (284) 0 0 2818

Примітки:

д/н

Керівник Трочинський Денис Анатолійович

Головний бухгалтер Коваль Лідія Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку (примітки)

Примітки до фінансової звітності ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” за 2014 рік

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд”

Код за ЄДРПОУ: 01269388

Місцезнаходження: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, будинок 109

Місце та дата державної реєстрації: Виконавчий комітет Хмельницької міської ради 30.06.1995 р., номер запису

про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 673 105 0004 0000135

Види діяльності за КВЕД-2010:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

71.11 Діяльність у сфері архітектури

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні принципи бухгалтерського обліку – Дана фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ що були

розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з

тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що

були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової

звітності.

Інші критерії вибору принципів представлення – Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення,

що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому

майбутньому. Власники та керівництво мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність

Товариства в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати

свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу та

зобов’язання власників надавати підтримку Товариству.

Облікова політика Товариства встановлена наказом про облікову політику№ 1 від 02.01.2014 р. Згідно наказу

відповідальним за господарську діяльність на підприємстві є Директор. Відповідальною особою за бухгалтерський

облік є Головний бухгалтер.

Як концептуальну основу складання фiнансової звiтностi згiдно з цим наказом Товариством використовуються

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Функціональна валюта – Позиції, включені в фінансову звітність Товариства, виражені у валюті, що найкращим

чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються Товариства (“функціональна валюта”).

Функціональною валютою даної фінансової звітності є українська гривня.

Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за

первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до

використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін

їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування

основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні

доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець

кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди,

враховується як зміна облікової оцінки.

Знецінення основних засобів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і

нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується

відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо

неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої

одиниці, до якої відноситься такий актив.

Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виконанні робіт

по будівництву. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації.

При вибутті запасів використовується метод ФІФО.

Грошові кошти

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівкові кошти, поточні та кореспондентські рахунки.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Пенсійні зобов’язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками – Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд

України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до

статті “Відрахування на соціальні заходи”. Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично

понесені.

Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), що виникло в

результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні

вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов’язання.

Товариством не створено резерв сумнівних боргів.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення

оплати відпусток. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву

для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для

забезпечення оплати відпусток.

Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний

прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів

або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також

виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов’язання

щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених

законодавством, що набрали чинності на звітну дату.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає

отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської

діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану

вартість (ПДВ).

Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням продукцією;

- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не

контролює продану продукцію;

- Сума доходів може бути достовірно визначена;

- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов’язаних з операцією;

- Понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність

того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов’язані

з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Основні засоби

Загальна балансова вартість основних засобів та нарахований знос на початок і кінець періоду, тис. грн.:

На 31.12.2013 року На 31.12.2014 року

Основні засоби

Первісна вартість 3129 3116

Знос 610 782

Збільшення чи зменшення вартості основних засобів у звітному періоді в результаті переоцінки не відбувалося.

Обмеження права власності на основні засоби, що належать Товариству немає.

Інвентаризація основних засобів проведена згідно наказу№ 31 від 16.12.14 р. станом на 31 грудня 2014 року -

відхилень не виявлено.

Обмеження права власності на основні засоби, що належать Товариству немає.

Запаси

Запаси Товариства станом на 31.12.2014 року були представлені наступним чином, тис. грн.:

Сировина і матеріали 225

Малоцінні та швидкозношувані предмети 37

Товари 1227

Всього 1489

В 2014 році збільшення чи зменшення вартості запасів в результаті переоцінки не відбувалося.

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2014 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином, тис.

грн.:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 217

Інша поточна дебіторська заборгованість 66

Всього 283

Керівництво вважає, що справедлива вартість дебіторської заборгованості суттєво не відрізняється від її балансової

вартості.

Грошові кошти

Станом на 31.12.2014 року на рахунках Товариства обліковується 5 тис. грн.

Депозитних рахунків у Товариства не має.

Інші оборотні активи

Станом на 31.12.2014 року інші оборотні активи обліковується в сумі 136 тис. грн.

Власний капітал

Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 3102713,50 грн. (три мільйони сто дві

тисячі сімсот тринадцять гривень 50 копійок) і поділений на 12410854 (дванадцять мільйонів чотириста десять

тисяч вісімсот п’ятдесят чотири) штуки акцій іменних простих номінальною вартістю 0,25 гривень. Акції

Товариства випускаються та існують в бездокументарній формі.

Забезпечення наступних витрат

Станом на 31.12.2014 року резерв на виплату відпусток працівникам Товариства складає 60 тис. грн..

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Поточна кредиторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2014 року поточна кредиторська заборгованість була представлена таким чином, тис. грн.:

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 183

розрахунками з бюджетом 52

у тому числі з податку на прибуток 16

розрахунками зі страхування 38

розрахунками з оплати праці 40

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 684

Інші поточні зобов’язання 372

Всього 1369

Виручка від реалізації

Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 18414

Інші операційні доходи 1676

Інші доходи 112

Всього 20202

Собівартість реалізації

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином, тис. грн.:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 17912

Всього 17912

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати були представлені наступним чином, тис. грн.:

Заробітна плата та відповідні нарахування 119

Комунальні послуги 89

Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні 9

Послуги банку 22

Інші 360

Всього 599

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного податку.

Поточний та відстрочений податки за період

Поточний податок визнається в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які

безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку

відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

Юридичні питання

В 2014 році Товариство приймало участь в наступних судових справах:

- за позовом про стягнення збитків з Товариства (в якості відповідача). За результатами розгляду позивачу було

відмовлено в задоволенні позову про стягнення збитків;

- за позовом про скасування державної реєстрації права власності на квартиру та визнання права власності (в якості

відповідача). За результатами розгляду позивачу було відмовлено в задоволенні позову.

Управління ризиками

Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. Товариство управляє своїм капіталом для

забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів

за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

Операції з пов’язаними сторонами

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 році)

“Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, відносяться:

а) Фізична особа або близький родич такої особи є зв’язаною стороною із суб’єктом господарювання, що звітує,

якщо така особа:

i) контролює суб’єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;

іі) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звітує;

ііі) є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання, що звітує, або материнського

підприємства суб’єкта господарювання, що звітує.

б) Суб’єкт господарювання є зв’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує, якщо виконується будь-яка з

таких умов:

i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звітує, є членами однієї Компанії (а це означає, що

кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є

зв’язані одне з одним);

іі) один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб’єкта

господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена Компанії, до якої належить

інший суб’єкт господарювання);

ііі) обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;

iv) один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а інший суб’єкт

господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб’єкта господарювання;

v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб’єкта

господарювання, що звітує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаним із суб’єктом господарювання,

що звітує. Якщо суб’єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також

є зв’язаними із суб’єктом господарювання, що звітує;

vi) суб’єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а);

vii) особа, визначена в пункті а) і), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провідного

управлінського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського підприємства суб’єкта господарювання).

При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага надається змісту відносин, а не

тільки їхній юридичній формі.

Протягом 2014 року Товариством не проводились фінансово-господарські операції з пов’язаними особами.

Після 31 грудня 2014 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які

могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Директор Трочинський Д.А.

Головний бухгалтер Коваль Л.В.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXV

 

Коментарі закриті.