Особлива інформація про зміну типу Товариства

Титульний аркуш

Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пославський Василь Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.05.2017 (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 4. Код за ЄДРПОУ 01269388 5. Міжміський код та телефон, факс (0382) 65-44-45, 65-44-45 6. Електронна поштова адреса kmbud@emitent.km.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)

2. Повідомлення опубліковано у * (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці (адреса сторінки) в мережі Інтернет (дата) * Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни 1 2 3 4 1 22.05.2017 Публічне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд” Приватне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд”

Зміст інформації: Загальними зборами акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол № 1 від 26.04.2017р.) прийнято рішення: Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд” Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство “Фірма “Хмельницькбуд” Скорочене найменування акціонерного товариства після зміни : ПрАТ “Фірма “Хмельницькбуд”. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 22.05.2017р. Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXVII

Коментарі закриті.