оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 25 квітня  2019 року

за адресою: м. Хмельницький,  вул.Володимирська, 109 каб.1

(1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 19 квітня 2019 р.

ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє, що станом на 06 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»):

- загальна кількість акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 12 410 854 (Дванадцять мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири ) штуки простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 6 257 238 (Шість мільйонів двісті п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім ) штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного:

1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2018 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

6. Переобрання членів Ревізійної комісії.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З документами з питань порядку денного Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул.Володимирська, 109 каб.15  від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 9:00 год. до 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Пославський Василь Валентинович (тел.: (0382) 65-24-45)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.khmelnytskbud.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів 2655,7 4745,2
Основні засоби 2948,6 2957,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 826,2 828,7
Сумарна дебіторська заборгованість 134,6 186,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти 87,5 55,4
Нерозподілений прибуток - 806,7 -474,1
Власний капітал 2296,0 2628,6
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 47,1 125,0
Поточні зобов’язання 312,6 136,0
Чистий прибуток (збиток) - 332,6 -404,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 3

Директор  товариства

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню: “Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Доручити представнику депозитарної установи ТОВ “ФК “Центр-Інвест” виконання функцій лічильної комісії.

1.2.  Обрати головою зборів Вороновську Н.В.

1.3. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицькцу М.Й.

1.4. Затвердити регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

По другому питанню: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

 

По третьому питанню: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

По четвертому питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

По п’ятому питанню: Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2018 рік, визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:   Затвердити річний  звіт ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2018 рік.

Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 332 600 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості.

Дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

По шостому питанню: Переобрання членів Ревізійної комісії.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішень з питань, що передбачають кумулятивне голосування, не розміщується в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

По сьомому питанню: Внесення змін до Статуту Товариства.

 

Проект рішення:   Затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства, які викласти у вигляді нової редакції Статуту.

 

 

Коментарі закриті.