Положення про виконавчий орган ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

“Фірма «Хмельницкбуд”

Протокол N 1 від 26.09.2011 р.

 

Голова загальних зборів акціонерів

 

_______________ /Вороновська Н.В./

 

 

Секретар загальних зборів акціонерів

 

_______________ /Рибицька М.Й./

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий орган (Директора)

Публічного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький, 2011 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про Виконавчий орган  (Директора) Публічного акціонерного товариства  «Фірма «Хмельницькбуд» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України від 17 вересня 2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства», інших норм чинного законодавства України та Статуту публічного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу (Директора).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

 

2.1. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора.

2.4. Компетенція Директора  визначається відповідним Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

 

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ДИРЕКТОРА

 

3.1. Директор:

1) повинен володіти інформацією про Товариство, необхідною для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства.

3.2. До компетенції Директора Товариства належить:

- визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;

- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

- здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством Статутної діяльності;

- прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;

- затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення господарських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

- керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;

-визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів;

- Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

- представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

- видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, з Головою та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

- підписувати Колективний договір;

- вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

- приймати участь в Загальних зборах;

- затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

- виносити у встановленому порядку на розгляд  Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

3.3 Після узгодження з Головою Наглядової ради до компетенції Директора Товариства належить:

-   визначення організаційної структури Товариства та кадрової політики;

- визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;

- найм та звільнення  працівників Товариства,  вживання    до   них стимулів  заохочення та накладання дисциплінарних стягнень, відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

- встановлення  форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства, згідно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розпису Товариства, визначення розмірів посадових окладів всіх працівників Товариства;

- розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства;

- укладання  будь-яких правочинів, договорів від імені Товариства, в тому числі зовнішньоекономічних, надання кредитів та вирішення інших фінансово-економічних питань, питань розміщення вільних коштів та співпраці з банками.

 

 

4. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

 

4.1. Виконавчий орган Товариства – одноосібний.

4.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

4.3. Директором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством.

4.4. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.5. Директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

4.6. Директор не може займатися будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, окрім виконання функцій  Директора Товариства.

 

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

 

5.1. Директор обирається строком на 5 (п’ять) років.

5.2. Директор призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

5.3.  З Директором укладається трудовий договір, в якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання трудового договору тощо.

5.4.  Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

5.5. Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що з ним  укладається. Від імені Товариства договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

5.6. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора Товариства. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

5.7. У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує Головний інженер Товариства. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Директора, згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом.

5.8. Директор може переобиратися на посаду необмежену кількість термінів (строків).

 

 

6. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор є підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Директор забов’язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про :

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та   прибутковості;

- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- короткострокові та довгострокові прогнози діяльності Товариства;

- інші питання, пов’язані з господарською діяльністю, на вимогу Наглядової ради.

6.4. Звіт Директора повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається на Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради.

6.5. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Директор забов’язаний:

1) на вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої праведний аналіз, та необхідні пояснення;

2) своєчасно надавати Членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події. Надзвичайними подіями, зокрема, слід вважати будь-які важливі події у діяльності Товариства, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства або розмір доходу до них.

.