Положення про Ревізійну комісію ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

“Фірма «Хмельницкбуд”

Протокол N 1 від 26.09.2011 р.

 

Голова загальних зборів акціонерів

 

_______________ /Вороновська Н.В./

 

 

Секретар загальних зборів акціонерів

 

_______________ /Рибицька М.Й./

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізійну комісію

Публічного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницкбуд»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький,  2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства  “Фірма «Хмельницкбуд” (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України від 17 вересня 2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства “Фірма «Хмельницкбуд” (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

2.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових (спеціальних) перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

Наглядова рада Товариства не є у відношенні до Ревізійної комісії керівним органом.

2.4. Голова Ревізійної комісії:

1) організує роботу Ревізійної комісії;

2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

2.5. Компетенція Ревізійної комісії визначається законом та Статутом Товариства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання Правління та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу;

5) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах за запрошенням особи,  яка скликає Загальні збори, та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

7) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.2. Ревізійна комісія зобов’язана:

1) проводити планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правління та ініціатору проведення позапланової (спеціальні) перевірки;

3) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

3.3. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

1) брати участь у Загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Правління, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб. До складу Ревізійної комісії входять Голова та члени Ревізійної комісії.

4.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Голова та члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради або Правління Товариства.

4.3. Головою Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України, заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства незалежними особами до складу Ревізійної комісії не повинні висуватися та обиратися особи:

1) член Наглядової ради;

2) член Правління;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

4.5. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов’язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія обирається строком на 2 (два) роки, якщо інший строк не буде встановлено Загальними зборами.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.

5.4. Після їх обрання з членами Ревізійної комісії укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.

5.5. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків Голови, члена Ревізійної комісії;

3) прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків;

4) обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії на підставі п. 4.5 цього Положення;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.6. У випадку, передбаченому пп. 2 п. 5.5 цього Положення, член Ревізійної комісії зобов’язаний протягом 15 днів у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Правління та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

5.7. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Ревізійної комісії зобов’язаний письмово повідомити про це Ревізійну комісію, Правління та Наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- мати вищу освіту;

- загальний трудовий стаж роботи не менше 5 (п’яти) років.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, котрий її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;

5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату, якщо він є акціонером;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;

8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені п. 4.2, 4.3., 4.4, 6.4 цього Положення;

9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

11) згоду кандидата на обрання до Ревізійної комісії Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Ревізійної комісії Товариства приймається Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.5 цього Положення;

- неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення;

- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;

- якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 5 відсотками голосів.

6.8. Наглядова рада не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;

- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.9. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Обраними членами Ревізійної комісії вважаються перші 3 (три) особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.10. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів на термін повноважень Ревізійної комісії.

Особа вважається обраною головою Ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії може бути переобраний за рішенням Ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.2. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 15 (п’ятнадцять) робочих днів.

7.3. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією за рахунок Товариства:

- з власної ініціативи;

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;

- за рішенням Наглядової ради;

- за рішенням Правління;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності понад 10% голосів.

Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10-ти (десять) робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління. Строк проведення позапланової (спеціальної) перевірки не повинен перевищувати 10-ти (десять) робочих днів.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

- інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який незгоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

7.6. Члени Ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

7.7. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю. Перше засідання, на якому обирається голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 30-ти (тридцять ) робочих днів після проведення Загальних зборів, на яких сформовано Ревізійну комісію.

7.8. Засідання Ревізійної комісії обов’язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Документи, пов’язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.

7.9. Порядок денний засідання затверджується Головою Ревізійної комісії і не пізніше ніж за 10-ть (десять) робочих днів до дати проведення засідання у письмовій формі повідомляється членам Ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.

Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний її член повідомляється листом по електронній пошті або засобами телефонного звязку.

7.10. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

7.11. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 10-ть (десять) робочих днів після отримання відповідної вимоги. Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної комісії повідомляються у порядку, передбаченому п. 7.9 цього Положення.

7.12. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

7.13. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.14. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

7.15. Засідання Ревізійної комісії може проводитися за допомогою конференц-зв’язку або електронної пошти.

7.16. Під час засідання Ревізійної комісії може вестись протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується Головою Ревізійної комісії.

7.17. Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Документи, складені Ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до Наглядової ради та Правління Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Наглядової ради, Правління, а також ініціатору проведення позапланової (спеціальної) перевірки.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді Товариства не пізніше як за 15-ти (п’ятнадцять) робочих днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною комісією.

8.3. Доповідь Голови Ревізійної комісії Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства має містити:

1) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

2) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов’язків, компенсуються витрати, пов’язані з виконанням функцій члена Ревізійної комісії та виплачується винагорода.

9.2. Розмір винагороди членам Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів.

9.3. Членам Ревізійної комісії компенсуються виплати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

 

 

Голова загальних зборів акціонерів                                          _______________ /_________________/

 

 

 

Секретар загальних зборів акціонерів                                      _______________ /_________________/