оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 25 квітня  2019 року

за адресою: м. Хмельницький,  вул.Володимирська, 109 каб.1

(1 поверх адмін. будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 19 квітня 2019 р.

ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє, що станом на 06 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»):

- загальна кількість акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 12 410 854 (Дванадцять мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири ) штуки простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 6 257 238 (Шість мільйонів двісті п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім ) штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного:

1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2018 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

6. Переобрання членів Ревізійної комісії.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З документами з питань порядку денного Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за адресою м. Хмельницький, вул.Володимирська, 109 каб.15  від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 9:00 год. до 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Пославський Василь Валентинович (тел.: (0382) 65-24-45)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.khmelnytskbud.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів 2655,7 4745,2
Основні засоби 2948,6 2957,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 826,2 828,7
Сумарна дебіторська заборгованість 134,6 186,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти 87,5 55,4
Нерозподілений прибуток - 806,7 -474,1
Власний капітал 2296,0 2628,6
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання 47,1 125,0
Поточні зобов’язання 312,6 136,0
Чистий прибуток (збиток) - 332,6 -404,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 3

Директор  товариства

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню: “Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Доручити представнику депозитарної установи ТОВ “ФК “Центр-Інвест” виконання функцій лічильної комісії.

1.2.  Обрати головою зборів Вороновську Н.В.

1.3. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицькцу М.Й.

1.4. Затвердити регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

По другому питанню: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

 

По третьому питанню: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

По четвертому питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

По п’ятому питанню: Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2018 рік, визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:   Затвердити річний  звіт ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2018 рік.

Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 332 600 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості.

Дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

По шостому питанню: Переобрання членів Ревізійної комісії.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішень з питань, що передбачають кумулятивне голосування, не розміщується в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

По сьомому питанню: Внесення змін до Статуту Товариства.

 

Проект рішення:   Затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства, які викласти у вигляді нової редакції Статуту.

 

 

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

м.Хмельницький                                                                           25 квітня 2018р.

 

Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год.

Початок зборів о 10.00 годин.

 

 

Загальні збори акціонерів відкрив директор ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» (надалі – Товариство) Пославський В.В., який повідомив, що згідно рішення Наглядової ради від 26 лютого 2018 року, функції реєстраційної комісії виконує представник депозитарної установи ТОВ ФК«Центр-Інвест» Бондарь О.Г.

Голова реєстраційної комісії повідомив про результати реєстрації:

-                     дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 квітня 2018 року);

-                     загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 748 акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних акцій, серед них голосуючих акцій – 6 257 238 простих іменних акцій.

-                     для участі в чергових Загальних зборах зареєструвалось 4 акціонера, серед яких загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових Загальних зборах – 2 акціонери, що становить 5399 970 голосів .

Кворум досягнуто (86,3% статутного капіталу)..

(Протокол реєстрації учасників загальних зборів з переліком зареєстрованих акціонерів та їх представників додається – додаток №1).

 

Директор Товариства відзначив, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» є правомочними.

 

Директор Товариства повідомив, що рішенням Наглядової ради від 26.02.2018 року було затверджено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів (25 квітня 2018 року) та порядок денний:

1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

І. По першому питанню:

Слухали директора Товариства Пославського В.В., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів акціонерів. Пропонується функції лічильної комісії надати представнику депозитарної установи TOB ФК«Центр-Інвест» Бондарю О.Г.

Крім того, для проведення Загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів та затвердити порядок денний Загальних зборів. Надійшла пропозиція обрати:

1.  Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василівну

2.  Секретарем Загальних зборів Рибицьку Марію Йосипівну.

3.  Затвердити вищезазначений порядок денний зборів та регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

1. Доручити представнику депозитарної установи TOB “ФК “Центр-Інвест” виконання функцій лічильної комісії.

2.  Обрати головою загальних зборів Вороновська Н.В.

3.  Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицька М.Й.

4.  Затвердити регламент:

Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

Рішення з питань порядку денного загальних’зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо КОЖНОГО З наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

ІІ. По другому питанню:

Виступив директор Товариства Пославський В.В. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

 

 

ІІІ. По третьому питанню:

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Товариства за 2017 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2017 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати задовільною роботу виконавчого органу Товариства в 2017 році. Наглядовій раді продовжити в 2018 році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

ІV. По четвертому питанню:

Слухали звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік. Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2017 рік.

 

V. По п’ятому питанню:

Слухали директора Пославського В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній інформації про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік. Пропонує затвердити річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік.

Крім того, доповідач повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство в 2017 році понесло збитки в сумі  404 700 грн. В зв’язку з цим, збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості, розширення ринків збуту послуг, які надаються Товариством.

Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

 

Голосували:

«за» – 5 399 970 голосів – 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Постановили:

Затвердити річну інформацію (звіт) про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік.

Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості, розширення ринків збуту послуг, які надаються Товариством

Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв’язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства».

 

 

 

Голова Загальних зборів   _________________________ Н.В.Вороновська

 

Секретар Загальних зборів  ________________________ М.Й. Рибицька