Проведення загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» 

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів  26 вересня 2011 року за адресою: м.Хмельницький, вул. Володимирська 109 (2 поверх адмін.будівлі Товариства). Реєстрація акціонерів з 09:00 до 09:45 год. Початок зборів о 10:00 год.

Порядок денний:

1.  Звіт виконавчого органу Товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

2.   Звіт наглядової ради ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд».

3.  Звіт та висновки  Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2010 рік.

4.  Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2010 рік, визначення джерел погашення збитків.

5.  Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

6.  Затвердження внутрішніх нормативних актів Товариства.

7.  Про обрання нового складу органів управління Товариства.

8.  Про переведення випуску акцій в бездокументарну форму.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: 0382-599823.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 9794,9 8617,8
Основні засоби 4002,0 3991,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4985,1 4017,3
Сумарна дебіторська заборгованість 127,8 102,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,5 12,2
Власний капітал 4707,3 4821,1
Статутний капітал 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5087,6 3796,8
Чистий прибуток (збиток) -113,8 -1389,6
Середньорічна кількість акцій (шт..) 12410854 12410854
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 24 17

 

Коментарі закриті.