Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» 2023

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд»

(ідентифікаційний код 01269388), місцезнаходження: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Володимирська, будинок 109, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  06.03.2023  № 236 (далі – Порядок)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 31 серпня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://khmelnytskbud.com/.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 15 серпня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 25 серпня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 28 серпня 2023 року (станом на 23:00)

Дата і час початку та закінчення надсилання бюлетенів в Депозитарні установи  – з 11:00  15 серпня 2023 року до 18:00  31 серпня 2023 року.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 25.07.2023р.) – 9123252 (дев’ять мільйонів сто двадцять три тисячі двісті п’ятдесят дві)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 25.07.2023р.) – 9123252 (дев’ять мільйонів сто двадцять три тисячі двісті п’ятдесят дві) штуки простих іменних акцій.

 

Проект порядку денного

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти та баланс Товариства за 2021-2022 роки.

2. Розподіл прибутку товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Прибуток Товариства отриманий по результатах діяльності Товариства в 2021-2022 роках  направити на покриття непокритих збитків Товариства.

3. Обрання аудитора для проведення аудиту корпоративного управління.

Проект рішення:

Обрання аудитора для проведення аудиту корпоративного управління ПАФ «Аудитсервіс і партнери».

4. Затвердження Статуту товариства ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» у новій редакції у відповідності до нового закону України «Фірма «Хмельницькбуд»

Проект рішення:

Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» в новій  редакції. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради

  • Карпець Валерія Францовича,
  • Попова Анатолія Анатолійовича,
  • Базюти Зіновія Володимровича,
  • Зеленської Олени Володимирівни,
  • Старук Тетяни Михайлівни.

6. Обрання наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Обрати до складу наглядової ради  Товариства

  • Ярошинського Романа Вікторовича,
  • Ковальчук Івана Олексійовича,
  • Михайлицю Валентина Івановича,
  • Чернюк Вадима Володимировича.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів, обрати голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.

8. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства

•          Демчук Алли Михайлівни,

•          Собкової Любові Петрiвни,

•          Вороновської Наталiї Василiвни..

9. Обрання ревізора Товариства

Проект рішення:

Обрати ревізором Товариства – Сопрук Віталія Миколайовича.

10.   Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується                             на підписання цивільно-правового договору із ревізором

Проект рішення,

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ревізором Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів, обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із ревізором Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній (2020р.) Звітний

(2021р.)

Звітний

(2022р.)

Усього активів 2052,1 1750,4 1469,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1191,3 1082,1 925,2
Запаси 258,1 186,8 74,2
Сумарна дебіторська заборгованість 216 260 241
Гроші та їх еквіваленти 387,2 221,5 228,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1124,9 -1376,1 -1662,2
Власний капітал 3102,7 3102,7 3102,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3102,7 3102,7 3102,7
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 70,6 15,4 17,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 3,7 8,4 11,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -137,7 -251,2 -286,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12410854 12410854 12410854
Чистий прибуток  на одну просту акцію (грн) -0,01 -0,02 -0,02

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор товариства Корчак Олексій Петрович. Телефон для довідок (0382) 65-44-45.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення                         з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – pratfkhmbud@gmail.com

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://khmelnytskbud.com/

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Володимирська, будинок 109 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

 

Голосування на загальних зборах розпочинається 15 серпня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці http://khmelnytskbud.com/

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок  в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах,                на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного   на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів                   за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера,                          до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера      на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на  право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це  її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів                         із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі          в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі                   на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування                     на загальних зборах від06кликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

 

 

Коментарі закриті.