Річна інформація емітента за 2015 рік

Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.     Директор       Трочинський Денис Анатолійович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)           27.04.2016         (дата)   [...]

Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.     Директор       Трочинський Денис Анатолiйович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)       М.П.   26.04.2016     [...]