Корпоративна інформація

Статут

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Протокол реєстрації учасників Загальних зборів

Інформація за 2016 рік у pdf-форматі:
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Інформація за 2015 рік у pdf-форматі:
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Інформація за 2012 рік у pdf-форматі:
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Інформація за 2011 рік у pdf-форматі:
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Інформація за 2010 рік у pdf-форматі:
Фінансовий звіт
Звіт про фінансові результати
Інформація про стан корпоративного управління
Основні відомості про емітента
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про випуски акцій
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Опис бізнесу
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансовоїзвітності (у разі наявності)

 

Установча інформація попередніх редакцій

Статут

Положення про Ревізійну комісію ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

Положення про Наглядову раду ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”

Положення про виконавчий орган ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд”